Restaurant Flyt As
Juridisk navn:  Restaurant Flyt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Marius Amundsen Centralgaten 24 Rådhusgaten 23 Fax:
4836 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 926877577
Aksjekapital: 5.100.000 NOK
Etableringsdato: 11.03.2021
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Regnskapsfører: Reidun Gulbrandsen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
68,5%
Resultat  
  
-8,02%
Egenkapital  
  
429,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 12.661.000 7.514.000
Resultat: -2.450.000 -2.268.000
Egenkapital: 5.826.000 -1.768.000
Regnskap for Restaurant Flyt As
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter 12.661.000 7.514.000
Driftskostnader -15.106.000 -9.781.000
Driftsresultat -2.445.000 -2.267.000
Finansinntekter
Finanskostnader -5.000 -1.000
Finans -5.000 -1.000
Resultat før skatt -2.450.000 -2.268.000
Skattekostnad 1.038.000
Årsresultat -1.412.000 -2.268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.868.000 2.528.000
Sum omløpsmidler 7.125.000 1.005.000
Sum eiendeler 9.993.000 3.533.000
Sum opptjent egenkapital -3.680.000 -2.268.000
Sum egenkapital 5.826.000 -1.768.000
Sum langsiktig gjeld 1.857.000 4.500.000
Sum kortsiktig gjeld 2.310.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 9.992.000 3.533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.656.000 7.514.000
Andre inntekter 5.000
Driftsinntekter 12.661.000 7.514.000
Varekostnad -4.119.000 -3.032.000
Lønninger -6.957.000 -4.789.000
Avskrivning -858.000 -255.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -3.172.000 -1.705.000
Driftskostnader -15.106.000 -9.781.000
Driftsresultat -2.445.000 -2.267.000
Finansinntekter
Finanskostnader -5.000 -1.000
Finans -5.000 -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -1.412.000 -2.268.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 2.868.000 2.528.000
Sum varige driftsmidler 2.868.000 2.528.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 2.868.000 2.528.000
Varebeholdning 671.000 122.000
Kundefordringer 616.000 302.000
Andre fordringer 368.000 199.000
Sum investeringer
Kasse, bank 570.000 381.000
Sum omløpsmidler 7.125.000 1.005.000
Sum eiendeler 9.993.000 3.533.000
Sum opptjent egenkapital -3.680.000 -2.268.000
Sum egenkapital 5.826.000 -1.768.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 1.857.000 4.500.000
Leverandørgjeld 333.000 297.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 360.000 242.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 1.617.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 2.310.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 9.992.000 3.533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.815.000 204.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.3
Likviditetsgrad 2 2.8 1.1
Soliditet 58.3 -50.0
Resultatgrad -19.3 -30.2
Rentedekningsgrad -489.0 -2.267.0
Gjeldsgrad 0.7 -3.0
Total kapitalrentabilitet -24.5 -64.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom Steindal PedersenStyreleder48
Marius Berge AmundsenStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Citra Invest As9.80 
Noem Holding As90.19 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00