Energi Nord As
Juridisk navn:  Energi Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kløyva 14 Kløyva 14 Fax:
9540 Talvik 9540 Talvik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 826735082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 17.02.2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Just Presis As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 3.198.000
Resultat: 250.000
Egenkapital: 295.000
Regnskap for Energi Nord As
Resultat 2021
Driftsinntekter 3.198.000
Driftskostnader -2.947.000
Driftsresultat 252.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt 250.000
Skattekostnad -55.000
Årsresultat 195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 2.084.000
Sum eiendeler 2.084.000
Sum opptjent egenkapital 195.000
Sum egenkapital 295.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 1.789.000
Sum gjeld og egenkapital 2.084.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.198.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.198.000
Varekostnad -2.781.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -166.000
Driftskostnader -2.947.000
Driftsresultat 252.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 195.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 696.000
Kundefordringer 431.000
Andre fordringer 119.000
Sum investeringer
Kasse, bank 839.000
Sum omløpsmidler 2.084.000
Sum eiendeler 2.084.000
Sum opptjent egenkapital 195.000
Sum egenkapital 295.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1.700.000
Betalbar skatt 55.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 33.000
Sum kortsiktig gjeld 1.789.000
Sum gjeld og egenkapital 2.084.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 295.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 14.2
Resultatgrad 7.9
Rentedekningsgrad 126.0
Gjeldsgrad 6.1
Total kapitalrentabilitet 12.1
Signatur
01.02.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode KjellmannStyreleder52
Eskil KjellmannStyremedlem22
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eskil Kjellmann50.0022
Frode Kjellmann50.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00