Markedsforbundet
Juridisk navn:  Markedsforbundet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93881186
MESH Tordenskiolds gate 3 MESH Tordenskiolds gate 3 Fax: 33371025
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune: www.markedsforbundet.no
Oslo Oslo
Org.nr: 976629280
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11.01.1923
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Digitall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,25%
Resultat  
  
-156,72%
Egenkapital  
  
-19,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 200.000 236.000
Resultat: -38.000 67.000
Egenkapital: 154.000 192.000
Regnskap for Markedsforbundet
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 200.000 236.000
Driftskostnader -239.000 -169.000
Driftsresultat -39.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -38.000 67.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -38.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 20.000
Sum omløpsmidler 131.000 713.000
Sum eiendeler 174.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 192.000
Sum egenkapital 154.000 192.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 200.000 236.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 200.000 236.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -169.000
Driftskostnader -239.000 -169.000
Driftsresultat -39.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -38.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 20.000 20.000
Sum varige driftsmidler 20.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 20.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 19.000 305.000
Andre fordringer 43.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 69.000 408.000
Sum omløpsmidler 131.000 713.000
Sum eiendeler 174.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 192.000
Sum egenkapital 154.000 192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 20.000 497.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 44.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 172.000
Likviditetsgrad 1 6.5 1.3
Likviditetsgrad 2 6.5 1.3
Soliditet 88.5 26.2
Resultatgrad -19.5 28.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 2.8
Total kapitalrentabilitet -22.4 9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Tanja Svenmoen SchøienStyreleder48
Øyvind Rognlien SkovliStyremedlem37
David Rædergård KollseteStyremedlem40
Møller Marianne OtterdahlStyremedlem42
Morten ReigstadStyremedlem43
Silje FloStyremedlem42
Tone Pernille SivertsenStyremedlem51
Hans Martin OpsalStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00