The Arcadian Gen(Et/Om)Ics Desk As
Juridisk navn:  The Arcadian Gen(Et/Om)Ics Desk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haraldsgata 90 Haraldsgata 90 Fax:
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 994967983
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 31.01.2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Foras Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for The Arcadian Gen(Et/Om)Ics Desk As
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Simo Njabulo MadunaStyreleder32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Simo Njabulo Maduna100.0032
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00