Hedmark Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Hedmark Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Todderudvegen 19A Todderudvegen 19A Fax:
2322 Ridabu 2322 Ridabu
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 925912824
Aksjekapital: 330.000 NOK
Etableringsdato: 15.10.2020
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Hedmark Eiendomsutvikling As
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik Tømmeraas VeibyStyreleder58
Øystein BækkelienStyremedlem36
Stein Alfred FarmenStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bækkelien Holding As33.33 
Etv Invest As33.33 
S. F. Invest As33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00