Elektriker Oslo As
Juridisk navn:  Elektriker Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gjerdrums vei 8 Gjerdrums vei 8 Fax:
0484 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 925549835
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 17.08.2020
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 64.000
Resultat: -400.000
Egenkapital: -382.000
Regnskap for Elektriker Oslo As
Resultat 2020
Driftsinntekter 64.000
Driftskostnader -464.000
Driftsresultat -400.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -400.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -400.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 499.000
Sum omløpsmidler 771.000
Sum eiendeler 1.270.000
Sum opptjent egenkapital -400.000
Sum egenkapital -382.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.652.000
Sum gjeld og egenkapital 1.270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 64.000
Varekostnad 0
Lønninger -323.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -141.000
Driftskostnader -464.000
Driftsresultat -400.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -400.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 499.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 499.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 189.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 545.000
Sum omløpsmidler 771.000
Sum eiendeler 1.270.000
Sum opptjent egenkapital -400.000
Sum egenkapital -382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.137.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 383.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000
Sum kortsiktig gjeld 1.652.000
Sum gjeld og egenkapital 1.270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -881.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -30.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.3
Total kapitalrentabilitet -31.5
Signatur
01.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Samba NdiayeStyreleder43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fixel Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00