Kristensen Consulting As
Juridisk navn:  Kristensen Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vårveien 12C Vårveien 12C Fax:
1182 Oslo 1182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924817984
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 01.03.2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-155,22%
Egenkapital  
  
-43,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 0 84.000
Resultat: -37.000 67.000
Egenkapital: 46.000 82.000
Regnskap for Kristensen Consulting As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 84.000
Driftskostnader -37.000 -17.000
Driftsresultat -37.000 67.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -37.000 67.000
Skattekostnad -15.000
Årsresultat -37.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 70.000
Sum omløpsmidler 101.000 107.000
Sum eiendeler 236.000 177.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 52.000
Sum egenkapital 46.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 117.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000
Andre inntekter 79.000
Driftsinntekter 84.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -37.000 -17.000
Driftskostnader -37.000 -17.000
Driftsresultat -37.000 67.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -37.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 70.000
Sum anleggsmidler 135.000 70.000
Varebeholdning
Kundefordringer 79.000 79.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 22.000 28.000
Sum omløpsmidler 101.000 107.000
Sum eiendeler 236.000 177.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 52.000
Sum egenkapital 46.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 117.000 27.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000
Betalbar skatt 15.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 57.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 40.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6
Soliditet 19.4 46.6
Resultatgrad 79.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -15.6 38.1
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjetil KristensenStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjetil Kristensen100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00