Panorama Holding Molde As
Juridisk navn:  Panorama Holding Molde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mekvorpvegen 15 Mekvorpvegen 15 Fax:
6411 Molde 6411 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 924507810
Aksjekapital: 95.847 NOK
Etableringsdato: 13.01.2020
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0,14%
Egenkapital  
  
32,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 3.000 0
Resultat: 4.431.000 4.425.000
Egenkapital: 9.319.000 7.045.000
Regnskap for Panorama Holding Molde As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 3.000
Driftskostnader -29.000 -15.000
Driftsresultat -26.000 -15.000
Finansinntekter 4.457.000 4.440.000
Finanskostnader
Finans 4.457.000 4.440.000
Resultat før skatt 4.431.000 4.425.000
Skattekostnad -18.000 3.000
Årsresultat 4.413.000 4.428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.914.000 2.617.000
Sum omløpsmidler 4.434.000 4.444.000
Sum eiendeler 9.348.000 7.061.000
Sum opptjent egenkapital 7.493.000 4.428.000
Sum egenkapital 9.319.000 7.045.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 29.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 9.348.000 7.060.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -29.000 -15.000
Driftskostnader -29.000 -15.000
Driftsresultat -26.000 -15.000
Finansinntekter 4.457.000 4.440.000
Finanskostnader
Finans 4.457.000 4.440.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 4.413.000 4.428.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler 4.914.000 2.617.000
Sum anleggsmidler 4.914.000 2.617.000
Varebeholdning
Kundefordringer 3.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 3.665.000 4.000
Sum omløpsmidler 4.434.000 4.444.000
Sum eiendeler 9.348.000 7.061.000
Sum opptjent egenkapital 7.493.000 4.428.000
Sum egenkapital 9.319.000 7.045.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 11.000 13.000
Betalbar skatt 18.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 29.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 9.348.000 7.060.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.405.000 4.429.000
Likviditetsgrad 1 152.9 296.3
Likviditetsgrad 2 152.9 296.3
Soliditet 99.7 99.8
Resultatgrad -866.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 47.4 62.7
Signatur
13.10.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut HungnesStyreleder57
Andor BjørkeStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Knut Hungnes100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00