Norske Baptisters Barne- Og Ungdomsforbund
Juridisk navn:  Norske Baptisters Barne- Og Ungdomsforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92619667
Christian Krohgs Gate 34 Christian Krohgs Gate 34 Fax: 67103569
0186 Oslo 186 Oslo
Fylke: Kommune: www.ungbaptist.no
Oslo Oslo
Org.nr: 971258918
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 31.12.1922
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Fremmegård Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Norske Baptisters Barne- Og Ungdomsforbund
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Inger Lise SalvesenStyreleder34
Ingvild GrastveitNestleder24
Anders Solheim OlsenStyremedlem25
Christine NguyenStyremedlem22
Henrik EngmoStyremedlem20
Zing Tin Par King BawlStyremedlem24
Ole Thorvald HellandStyremedlem26
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00