As Fjeldskogen
Juridisk navn:  As Fjeldskogen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62834124
Tollefsbølvegen 39 Tollefsbølvegen 39 Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 820427882
Aksjekapital: 152.400 NOK
Etableringsdato: 07.04.1913
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
20,92%
Resultat  
  
-73,77%
Egenkapital  
  
-1,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.555.000 1.286.000 747.000 960.000 996.000
Resultat: 133.000 507.000 150.000 325.000 166.000
Egenkapital: 872.000 885.000 733.000 708.000 748.000
Regnskap for As Fjeldskogen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.555.000 1.286.000 747.000 960.000 996.000
Driftskostnader -1.419.000 -774.000 -588.000 -627.000 -825.000
Driftsresultat 136.000 513.000 158.000 332.000 170.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -6.000 -8.000 -7.000 -5.000
Finans -2.000 -6.000 -8.000 -7.000 -5.000
Resultat før skatt 133.000 507.000 150.000 325.000 166.000
Skattekostnad -19.000 -102.000 -36.000 -87.000 277.000
Årsresultat 114.000 406.000 114.000 239.000 443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 775.000 775.000 867.000 904.000 992.000
Sum omløpsmidler 648.000 604.000 312.000 276.000 170.000
Sum eiendeler 1.423.000 1.379.000 1.179.000 1.180.000 1.162.000
Sum opptjent egenkapital 720.000 732.000 581.000 555.000 596.000
Sum egenkapital 872.000 885.000 733.000 708.000 748.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 551.000 494.000 446.000 472.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 1.423.000 1.378.000 1.179.000 1.179.000 1.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.477.000 1.262.000 737.000 939.000 988.000
Andre inntekter 77.000 24.000 10.000 21.000 8.000
Driftsinntekter 1.555.000 1.286.000 747.000 960.000 996.000
Varekostnad -701.000 -335.000 -298.000 -250.000 -462.000
Lønninger -168.000 -72.000 -54.000 -56.000 -51.000
Avskrivning 0 -1.000 -1.000 -1.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -550.000 -366.000 -235.000 -320.000 -299.000
Driftskostnader -1.419.000 -774.000 -588.000 -627.000 -825.000
Driftsresultat 136.000 513.000 158.000 332.000 170.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -6.000 -8.000 -7.000 -5.000
Finans -2.000 -6.000 -8.000 -7.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -127.000 -254.000 -89.000 -279.000 -127.000
Årsresultat 114.000 406.000 114.000 239.000 443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 91.000 127.000 213.000
Fast eiendom 775.000 775.000 776.000 778.000 779.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 775.000 775.000 776.000 778.000 779.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 775.000 775.000 867.000 904.000 992.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 0 303.000 7.000 148.000
Andre fordringer 26.000 23.000 1.000 32.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 593.000 581.000 8.000 238.000 0
Sum omløpsmidler 648.000 604.000 312.000 276.000 170.000
Sum eiendeler 1.423.000 1.379.000 1.179.000 1.180.000 1.162.000
Sum opptjent egenkapital 720.000 732.000 581.000 555.000 596.000
Sum egenkapital 872.000 885.000 733.000 708.000 748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 183.000 0 115.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 127.000 53.000 31.000 44.000 60.000
Betalbar skatt 19.000 11.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 170.000 147.000 78.000 122.000 39.000
Utbytte -127.000 -254.000 -89.000 -279.000 -127.000
Annen kortsiktig gjeld 108.000 30.000 65.000 27.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 494.000 446.000 472.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 1.423.000 1.378.000 1.179.000 1.179.000 1.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 110.000 -134.000 -196.000 -244.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 0.7 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 0.7 0.6 0.5
Soliditet 61.3 64.2 62.2 6 64.4
Resultatgrad 8.7 39.9 21.2 34.6 17.1
Rentedekningsgrad 45.3 85.5 19.8 47.4 34.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.6 37.2 13.4 28.1 14.6
Signatur
09.10.2018
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein LundeStyreleder62
Elisabeth NyquistStyremedlem64
Ellen Martine HolwechStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ellen Martine Holwech50.3965
Ingrid Krog Halvorsen10.2467
GIGGI NYQUIST BURNS8.6662
Elisabeth Nyquist18.1164
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00