Kurs Og Opplæring Da
Juridisk navn:  Kurs Og Opplæring Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skifaret 10 Skifaret 10 Fax:
6657 Rindal 6657 Rindal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Rindal
Org.nr: 918451277
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 16.01.2017
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-90%
Resultat  
  
-60%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2017
Omsetning: 6.000 60.000
Resultat: 2.000 5.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for Kurs Og Opplæring Da
Resultat 2019 2017
Driftsinntekter 6.000 60.000
Driftskostnader -4.000 -55.000
Driftsresultat 2.000 5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 2.000 5.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 2.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 60.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 6.000 60.000
Varekostnad -4.000 -55.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader -4.000 -55.000
Driftsresultat 2.000 5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet
Resultatgrad 33.3 8.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00