Viken Amfi Parkering
Juridisk navn:  Viken Amfi Parkering
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 7280 Nygårdsgaten 13 Fax:
5020 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917489076
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 21.06.2016
Foretakstype: SAM
Regnskapsfører: Bob Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
7,96%
Resultat  
  
-500%
Egenkapital  
  
-2,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 244.000 226.000
Resultat: -4.000 1.000
Egenkapital: 175.000 179.000
Regnskap for Viken Amfi Parkering
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter 244.000 226.000
Driftskostnader -249.000 -225.000
Driftsresultat -5.000 1.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader
Finans 1.000
Resultat før skatt -4.000 1.000
Skattekostnad
Årsresultat -5.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 80.000
Sum omløpsmidler 111.000 108.000
Sum eiendeler 175.000 188.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 179.000
Sum egenkapital 175.000 179.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 8.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 244.000 226.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 244.000 226.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning -16.000 -17.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -233.000 -208.000
Driftskostnader -249.000 -225.000
Driftsresultat -5.000 1.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader
Finans 1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -5.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 64.000 80.000
Sum varige driftsmidler 64.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 64.000 80.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 4.000 2.000
Sum investeringer
Kasse, bank 107.000 105.000
Sum omløpsmidler 111.000 108.000
Sum eiendeler 175.000 188.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 179.000
Sum egenkapital 175.000 179.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 100.000
Likviditetsgrad 1 13.5
Likviditetsgrad 2 13.5
Soliditet 100.0 95.7
Resultatgrad -2.0 0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -2.3 0.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik WilbergStyreleder73
Arne UnnelandStyremedlem75
Margareth EilifsenStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00