Restaurant Bergen As
Juridisk navn:  Restaurant Bergen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Markens gate 8 Nedre Ole Bulls plass 4 Fax:
4611 Kristiansand S 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914210747
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11.09.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
96,83%
Resultat  
  
85,82%
Egenkapital  
  
-6,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 22.132.000 11.244.000 17.795.000 10.216.000 0
Resultat: -1.044.000 -7.365.000 -3.589.000 -4.419.000 -180.000
Egenkapital: -17.280.000 -16.235.000 -8.870.000 219.000 432.000
Regnskap for Restaurant Bergen As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 22.132.000 11.244.000 17.795.000 10.216.000 0
Driftskostnader -23.164.000 -18.512.000 -21.355.000 -14.632.000 -181.000
Driftsresultat -1.032.000 -7.267.000 -3.560.000 -4.416.000 -180.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -12.000 -98.000 -29.000 -3.000 0
Finans -12.000 -98.000 -29.000 -3.000 0
Resultat før skatt -1.044.000 -7.365.000 -3.589.000 -4.419.000 -180.000
Skattekostnad -1.294.000 7.000
Årsresultat -1.044.000 -7.365.000 -3.589.000 -5.713.000 -173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 136.000 156.000 29.000 88.000 1.451.000
Sum omløpsmidler 2.009.000 1.574.000 2.405.000 5.362.000 16.000
Sum eiendeler 2.145.000 1.730.000 2.434.000 5.450.000 1.467.000
Sum opptjent egenkapital -17.800.000 -16.755.000 -9.390.000 -301.000 -88.000
Sum egenkapital -17.280.000 -16.235.000 -8.870.000 219.000 432.000
Sum langsiktig gjeld 15.700.000 15.700.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.724.000 2.265.000 11.304.000 5.231.000 1.034.000
Sum gjeld og egenkapital 2.144.000 1.730.000 2.434.000 5.450.000 1.466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.386.000 10.753.000 16.104.000 10.216.000 0
Andre inntekter 746.000 491.000 1.691.000 0 0
Driftsinntekter 22.132.000 11.244.000 17.795.000 10.216.000 0
Varekostnad -7.601.000 -3.457.000 -5.727.000 -3.577.000 0
Lønninger -7.443.000 -4.653.000 -7.154.000 -7.372.000 -30.000
Avskrivning -20.000 -26.000 -59.000 -77.000 -77.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -8.100.000 -10.376.000 -8.415.000 -3.606.000 -74.000
Driftskostnader -23.164.000 -18.512.000 -21.355.000 -14.632.000 -181.000
Driftsresultat -1.032.000 -7.267.000 -3.560.000 -4.416.000 -180.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -12.000 -98.000 -29.000 -3.000 0
Finans -12.000 -98.000 -29.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.044.000 -7.365.000 -3.589.000 -5.713.000 -173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.294.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 128.000 148.000 21.000 80.000 157.000
Sum varige driftsmidler 128.000 148.000 21.000 80.000 157.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 0
Sum anleggsmidler 136.000 156.000 29.000 88.000 1.451.000
Varebeholdning 786.000 557.000 447.000 541.000 0
Kundefordringer 302.000 122.000 112.000 282.000 0
Andre fordringer 84.000 27.000 939.000 3.848.000 7.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 837.000 868.000 908.000 692.000 8.000
Sum omløpsmidler 2.009.000 1.574.000 2.405.000 5.362.000 16.000
Sum eiendeler 2.145.000 1.730.000 2.434.000 5.450.000 1.467.000
Sum opptjent egenkapital -17.800.000 -16.755.000 -9.390.000 -301.000 -88.000
Sum egenkapital -17.280.000 -16.235.000 -8.870.000 219.000 432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.700.000 15.700.000 0 0
Leverandørgjeld 636.000 732.000 584.000 966.000 23.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 946.000 601.000 1.524.000 1.809.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.142.000 931.000 9.197.000 2.456.000 1.011.000
Sum kortsiktig gjeld 3.724.000 2.265.000 11.304.000 5.231.000 1.034.000
Sum gjeld og egenkapital 2.144.000 1.730.000 2.434.000 5.450.000 1.466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.715.000 -691.000 -8.899.000 131.000 -1.018.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.2 1 0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.2 0.9 0
Soliditet -806.0 -938.4 -364.4 4 29.5
Resultatgrad -4.7 -64.6 -20.0 -43.2
Rentedekningsgrad -86.0 -74.2 -122.8
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.3 23.9 2.4
Total kapitalrentabilitet -48.1 -420.1 -146.3 -12.3
Signatur
18.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2021
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Jaspreet Singh KahlonStyreleder52
Kawal Preet Singh KahlonVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dilla Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00