Hrv Samdrift Da
Juridisk navn:  Hrv Samdrift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95919624
Hårrvegen 165 Hårrvegen 165 Fax:
4362 Vigrestad 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 999277012
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 03.12.2012
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
5,01%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 5.263.000 5.012.000
Resultat: 0 3.000
Egenkapital: 177.000 0
Regnskap for Hrv Samdrift Da
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 5.263.000 5.012.000
Driftskostnader -5.221.000 -4.985.000
Driftsresultat 42.000 28.000
Finansinntekter 1.000 7.000
Finanskostnader -44.000 -33.000
Finans -43.000 -26.000
Resultat før skatt 3.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 112.000
Sum omløpsmidler 2.271.000 2.025.000
Sum eiendeler 2.393.000 2.137.000
Sum opptjent egenkapital 177.000 0
Sum egenkapital 177.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.215.000 2.137.000
Sum gjeld og egenkapital 2.392.000 2.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.600.000 4.368.000
Andre inntekter 663.000 644.000
Driftsinntekter 5.263.000 5.012.000
Varekostnad -2.729.000 -3.100.000
Lønninger -211.000 0
Avskrivning -30.000 -14.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.251.000 -1.945.000
Driftskostnader -5.221.000 -4.985.000
Driftsresultat 42.000 28.000
Finansinntekter 1.000 7.000
Finanskostnader -44.000 -33.000
Finans -43.000 -26.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 112.000
Driftsløsøre 120.000 0
Sum varige driftsmidler 120.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 0
Sum anleggsmidler 122.000 112.000
Varebeholdning 1.220.000 1.233.000
Kundefordringer 535.000 291.000
Andre fordringer 500.000 500.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 15.000 0
Sum omløpsmidler 2.271.000 2.025.000
Sum eiendeler 2.393.000 2.137.000
Sum opptjent egenkapital 177.000 0
Sum egenkapital 177.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt -21.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.298.000 1.340.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 918.000 -187.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.005.000
Sum kortsiktig gjeld 2.215.000 2.137.000
Sum gjeld og egenkapital 2.392.000 2.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 -112.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4
Soliditet 7.4 0
Resultatgrad 0.8 0.6
Rentedekningsgrad 1.0 0.8
Gjeldsgrad 12.5
Total kapitalrentabilitet 1.8 1.6
Signatur
19.01.2022
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
19.01.2022
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00