Interesseorganisasjonen For Sivilingeniørstudentene I Informasjonsteknologi Ved Universitetet I Stavanger
Juridisk navn:  Interesseorganisasjonen For Sivilingeniørstudentene I Informasjonsteknologi Ved Universitetet I Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Teknisk-Naturvitenskaplige fakultet c/o Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41 Teknisk-Naturvitenskaplige fakultet c/o Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41 Fax:
4021 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune: www.isi-uis.no
Rogaland Stavanger
Org.nr: 994217232
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 20.08.1987
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Interesseorganisasjonen For Sivilingeniørstudentene I Informasjonsteknologi Ved Universitetet I Stavanger
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Emil ObrestadStyreleder25
Vidar HaugenStyremedlem25
Helene LarsenStyremedlem24
Eivind Berge MesnaStyremedlem26
Sander Tunge AspøyStyremedlem23
Ali Akbar RehmanStyremedlem24
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00