Konsernregnskap
Firma: Nts Asa Organisasjonsnr: 814520242
Postadresse: Fjordgata 8 Foretakstype: ASA
7900 Rørvik Etableringsdato: 10.12.1969
Besøksadresse: Fjordgata 8 Antall ansatte: 13
7900 Rørvik Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 74216300 Revisor: Ernst & Young AS
Telefaks: 74216301
Aksjekapital: 119 272 862
Web-side: www.ntsasa.no  
Beskrivelse 2019   2018 2017 2016
         
Resultat        
Salgsinntekter 1.677.111.000 1.421.692.000 1.215.072.000 519.275.000
Andre inntekter 58.741.000 221.885.000 48.000 19.887.000
Driftsinntekter 1.735.852.000 1.643.577.000 1.215.120.000 539.162.000
Varekostnad -806.085.000 -535.172.000 -379.664.000 -119.417.000
Lønninger -219.144.000 -211.968.000 -194.914.000 -130.168.000
Lønn daglig leder 0 2.986.000 1.495.000 2.336.000
Avskrivning -148.626.000 -118.308.000 -105.989.000 -71.349.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -161.118.000 -207.469.000 -249.758.000 -98.994.000
Driftskostnader -1.334.973.000 -1.072.917.000 -930.325.000 -419.928.000
Driftsresultat 400.879.000 570.660.000 284.795.000 119.234.000
Finansinntekter 47.984.000 31.392.000 20.438.000 17.483.000
Finanskostnader -83.312.000 -69.229.000 -53.877.000 -42.356.000
Finans -35.328.000 -37.837.000 -33.439.000 -24.873.000
Skattekostnad -62.260.000 -66.536.000 -18.016.000 -7.321.000
Årsresultat 303.291.000 466.287.000 229.168.000 87.040.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 365.551.000 532.823.000 251.356.000 94.361.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Fast eiendom 181.099.000 113.062.000 0 26.402.000
Sum anleggsmidler 5.205.839.000 4.715.948.000 3.578.115.000 1.565.406.000
Varebeholdning 773.219.000 778.823.000 363.917.000 4.672.000
Kundefordringer 181.747.000 278.278.000 197.422.000 59.947.000
Andre fordringer 28.362.000 27.817.000 25.137.000 10.753.000
Kasse, bank 135.202.000 168.387.000 169.114.000 64.295.000
Sum omløpsmidler 1.118.530.000 1.253.305.000 831.342.000 139.667.000
Sum eiendeler 6.324.369.000 5.969.253.000 4.409.457.000 1.705.073.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 371.479.000 381.424.000 263.050.000 0
Sum immatrielle midler 2.344.045.000 2.333.532.000 1.393.695.000 1.788.000
Driftsløsøre 196.683.000 130.500.000 1.934.954.000 33.664.000
Sum varige driftsmidler 2.624.359.000 2.155.558.000 1.934.954.000 1.496.164.000
Sum finansielle anleggsmidler 237.435.000 226.858.000 249.466.000 67.454.000
Sum investeringer 0 0 75.752.000 0
Sum opptjent egenkapital 1.033.278.000 862.270.000 449.051.000 253.759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 454.884.000 456.175.000 324.891.000 640.000
Sum egenkapital 3.023.911.000 2.738.669.000 2.066.158.000 438.927.000
Sum langsiktig gjeld 2.360.281.000 2.452.802.000 1.808.261.000 1.119.045.000
Gjeld til kredittinstitutt 635.574.000 553.864.000 260.011.000 99.356.000
Leverandørgjeld 247.143.000 164.862.000 216.989.000 16.270.000
Betalbar skatt 57.459.000 26.944.000 58.038.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 15.255.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 32.113.000 0 16.183.000
Sum kortsiktig gjeld 940.176.000 777.783.000 535.038.000 147.101.000
Sum gjeld og egenkapital 5.915.954.000 5.675.072.000 4.374.567.000 1.672.599.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 178.354.000 475.522.000 296.304.000 -7.434.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.9 0.9
Soliditet 47.8 45.9 46.9 25.7
Resultatgrad 23.1 34.7 23.4 22.1
Rentedekningsgrad 4.8 8.2 5.3 2.8
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.1 2.9
Total kapitalrentabilitet 7.1 10.1 6.9 8
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00