Konsernregnskap
Firma: Ito Pallpack Gruppen As Organisasjonsnr: 812983482
Postadresse: Postboks 9176 Grønland Foretakstype: AS
0134 Oslo Etableringsdato: 15.01.1970
Besøksadresse: Konows Gate 5
192 Oslo Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 23302600 Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Telefaks: 23302601
Aksjekapital: 90 000
Web-side: www.interntransport.no  
Beskrivelse 2020   2019 2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 154.081.000 164.289.000 141.548.000 123.317.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 154.081.000 164.289.000 141.548.000 123.317.000
Varekostnad -79.456.000 -89.789.000 -73.235.000 -63.903.000
Lønninger -37.950.000 -40.189.000 -33.571.000 -29.610.000
Lønn daglig leder 861.000 845.000 644.000
Avskrivning -6.624.000 -6.427.000 -6.245.000 -3.750.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.061.000 -19.434.000 -17.658.000 -16.458.000
Driftskostnader -142.091.000 -155.839.000 -130.709.000 -113.721.000
Driftsresultat 11.990.000 8.450.000 10.838.000 9.595.000
Finansinntekter 1.156.000 1.120.000 1.037.000 4.238.000
Finanskostnader -769.000 -889.000 -667.000 -771.000
Finans 387.000 231.000 370.000 3.467.000
Skattekostnad -3.119.000 -1.861.000 -2.668.000 -2.260.000
Årsresultat 9.259.000 6.821.000 8.541.000 10.802.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 12.378.000 8.681.000 11.209.000 13.062.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 42.000 131.000 220.000 309.000
Fast eiendom 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.004.000 43.599.000 38.308.000 43.523.000
Varebeholdning 10.804.000 13.333.000 18.834.000 7.757.000
Kundefordringer 14.425.000 13.752.000 40.362.000 14.207.000
Andre fordringer 4.484.000 6.319.000 1.833.000 5.637.000
Kasse, bank 33.425.000 29.389.000 12.999.000 23.465.000
Sum omløpsmidler 63.138.000 62.792.000 74.028.000 51.067.000
Sum eiendeler 75.142.000 106.391.000 112.336.000 94.590.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 7.970.000 13.570.000 19.170.000 24.770.000
Sum immatrielle midler 8.004.000 13.592.000 19.225.000 24.826.000
Driftsløsøre 2.865.000 3.113.000 2.485.000 2.272.000
Sum varige driftsmidler 2.907.000 3.245.000 2.705.000 2.582.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.093.000 26.762.000 16.378.000 16.116.000
Sum investeringer 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 23.653.000 27.606.000 20.785.000 28.353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum egenkapital 23.891.000 27.770.000 20.949.000 28.517.000
Sum langsiktig gjeld 884.000 28.765.000 12.913.000 27.777.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Leverandørgjeld 6.599.000 5.078.000 8.577.000 7.470.000
Betalbar skatt 824.000 1.658.000 363.000 630.000
Skyldig offentlige avgifter 5.735.000 7.438.000 4.242.000 4.656.000
Utbytte -17.000.000 0 -16.108.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 33.210.000 35.683.000 49.184.000 25.540.000
Sum kortsiktig gjeld 50.367.000 49.857.000 78.473.000 38.296.000
Sum gjeld og egenkapital 75.142.000 106.392.000 112.335.000 94.590.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 12.771.000 12.935.000 -4.445.000 12.771.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1 0.7 1.1
Soliditet 31.8 26.1 18.6 30.1
Resultatgrad 7.8 5.1 7.7 7.8
Rentedekningsgrad 15.6 9.5 16.2 12.4
Gjeldsgrad 2.1 2.8 4.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 17.5 9 10.6 14.6
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00