Konsernregnskap
Firma: Eker Dampsag Eiendom As Organisasjonsnr: 911354721
Postadresse: Postboks 139 Foretakstype: AS
3301 Hokksund Etableringsdato: 24.03.1919
Besøksadresse: Prestebråtan 11
3300 Hokksund Bankforbindelse: SPAREBANKEN ØST
Telefon: 32252570 Revisor: Deloitte AS
Telefaks: 32252571
Aksjekapital: 319 000
Web-side: www.byggmakker.no  
Beskrivelse 2020   2019 2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 86.373.000 85.650.000 79.713.000 81.988.000
Andre inntekter 486.000 387.000 438.000 662.000
Driftsinntekter 86.859.000 86.037.000 80.151.000 82.650.000
Varekostnad -60.382.000 -60.663.000 -54.535.000 -57.674.000
Lønninger -16.360.000 -15.331.000 -15.097.000 -14.852.000
Lønn daglig leder 879.000 0 891.000 867.000
Avskrivning -519.000 -505.000 -457.000 -464.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.420.000 -5.621.000 -5.525.000 -5.953.000
Driftskostnader -82.681.000 -82.120.000 -75.614.000 -78.943.000
Driftsresultat 4.179.000 3.917.000 4.536.000 3.708.000
Finansinntekter 120.000 126.000 122.000 150.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 0 -1.000
Finans 117.000 124.000 122.000 149.000
Skattekostnad -950.000 -908.000 -1.109.000 -965.000
Årsresultat 3.347.000 3.133.000 3.548.000 2.893.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 4.296.000 4.041.000 4.658.000 3.858.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 236.000 363.000 464.000 230.000
Fast eiendom 1.849.000 1.970.000 2.146.000 2.057.000
Sum anleggsmidler 3.546.000 3.986.000 3.721.000 3.651.000
Varebeholdning 16.390.000 18.053.000 18.137.000 15.566.000
Kundefordringer 6.804.000 5.401.000 6.059.000 4.957.000
Andre fordringer 2.359.000 1.846.000 1.832.000 1.603.000
Kasse, bank 14.339.000 11.280.000 10.786.000 11.278.000
Sum omløpsmidler 39.891.000 36.581.000 36.814.000 33.404.000
Sum eiendeler 43.437.000 40.567.000 40.535.000 37.055.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0
Sum immatrielle midler 616.000 592.000 593.000 590.000
Driftsløsøre 1.056.000 513.000 769.000
Sum varige driftsmidler 2.925.000 3.389.000 3.123.000 3.056.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 33.398.000 31.487.000 29.470.000 27.198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum egenkapital 33.717.000 31.806.000 29.789.000 27.517.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Leverandørgjeld 3.754.000 3.848.000 5.185.000 4.449.000
Betalbar skatt 973.000 907.000 1.112.000 970.000
Skyldig offentlige avgifter 1.781.000 1.273.000 1.494.000 1.595.000
Utbytte -1.436.000 -1.117.000 -1.276.000 -957.000
Annen kortsiktig gjeld 1.775.000 1.617.000 1.679.000 1.567.000
Sum kortsiktig gjeld 9.720.000 8.761.000 10.746.000 9.538.000
Sum gjeld og egenkapital 43.437.000 40.567.000 40.535.000 37.055.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 30.171.000 27.820.000 26.068.000 23.866.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.2 3.4 3.5
Likviditetsgrad 2 2.4 2.1 1.7 1.9
Soliditet 77.6 78.4 73.5 74.3
Resultatgrad 4.8 4.6 5.7 4.5
Rentedekningsgrad 1.393.0 1958.5 3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 1 11.5 10.4
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00