Konsernregnskap
Firma: Carte Blanche AS Organisasjonsnr: 957214479
Postadresse: Nøstegaten 119 Foretakstype: AS
5011 Bergen Etableringsdato: 15.02.1990
Besøksadresse: Nøstegaten 119 Antall ansatte: 44
5011 Bergen Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 55308680 Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Telefaks: 55308681
Aksjekapital: 100 000
Web-side: www.carteblanche.no  
Beskrivelse  
         
Resultat        
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Lønn daglig leder
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Skattekostnad
Årsresultat
Konsernbidrag
Resultat før skatt
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg
Fast eiendom
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill
Sum immatrielle midler
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum investeringer
Sum opptjent egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitutt
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00