Zinatra AS
Juridisk navn:  Zinatra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71589950
Skolegata 6 Skolegata 6 Fax:
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 964493170
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 6/30/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.92%
Resultat  
  
694.37%
Egenkapital  
  
-2.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.829.000 2.554.000 2.405.000 2.520.000 4.900.000
Resultat: 564.000 71.000 -240.000 -403.000 3.206.000
Egenkapital: 3.859.000 3.967.000 4.199.000 4.550.000 4.204.000
Regnskap for  Zinatra AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.829.000 2.554.000 2.405.000 2.520.000 4.900.000
Driftskostnader -3.243.000 -2.584.000 -2.584.000 -2.899.000 -1.667.000
Driftsresultat 586.000 -29.000 -179.000 -379.000 3.232.000
Finansinntekter 10.000 131.000 20.000 50.000 54.000
Finanskostnader -33.000 -31.000 -81.000 -73.000 -80.000
Finans -23.000 100.000 -61.000 -23.000 -26.000
Resultat før skatt 564.000 71.000 -240.000 -403.000 3.206.000
Skattekostnad -158.000 28.000 82.000 153.000 -866.000
Årsresultat 406.000 98.000 -157.000 -250.000 2.340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.173.000 3.190.000 3.149.000 3.162.000 2.469.000
Sum omløpsmidler 3.686.000 3.413.000 3.742.000 4.914.000 4.636.000
Sum eiendeler 6.859.000 6.603.000 6.891.000 8.076.000 7.105.000
Sum opptjent egenkapital 2.784.000 2.892.000 3.123.000 3.474.000 3.924.000
Sum egenkapital 3.859.000 3.967.000 4.199.000 4.550.000 4.204.000
Sum langsiktig gjeld 1.113.000 1.332.000 1.580.000 1.871.000 1.941.000
Sum kortsiktig gjeld 1.887.000 1.303.000 1.112.000 1.656.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 6.860.000 6.603.000 6.891.000 8.077.000 7.106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.423.000 2.108.000 2.376.000 2.516.000 95.000
Andre inntekter 406.000 445.000 29.000 3.000 4.805.000
Driftsinntekter 3.829.000 2.554.000 2.405.000 2.520.000 4.900.000
Varekostnad -954.000 -859.000 -775.000 -890.000 -169.000
Lønninger -766.000 -569.000 -882.000 -881.000 -646.000
Avskrivning -17.000 -13.000 -13.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.506.000 -1.143.000 -914.000 -1.109.000 -833.000
Driftskostnader -3.243.000 -2.584.000 -2.584.000 -2.899.000 -1.667.000
Driftsresultat 586.000 -29.000 -179.000 -379.000 3.232.000
Finansinntekter 10.000 131.000 20.000 50.000 54.000
Finanskostnader -33.000 -31.000 -81.000 -73.000 -80.000
Finans -23.000 100.000 -61.000 -23.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 796.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 406.000 98.000 -157.000 -250.000 2.340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.122.000 3.122.000 3.122.000 3.122.000 2.422.000
Maskiner anlegg 0 0 2.000 7.000 12.000
Driftsløsøre 39.000 56.000 13.000 21.000 35.000
Sum varige driftsmidler 3.161.000 3.178.000 3.137.000 3.150.000 2.469.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 0
Sum anleggsmidler 3.173.000 3.190.000 3.149.000 3.162.000 2.469.000
Varebeholdning 186.000 174.000 106.000 150.000 33.000
Kundefordringer 609.000 539.000 125.000 138.000 -4.000
Andre fordringer 14.000 4.000 4.000 43.000 60.000
Sum investeringer 11.000 11.000 1.011.000 1.011.000 12.000
Kasse, bank 1.080.000 1.412.000 1.316.000 1.210.000 2.079.000
Sum omløpsmidler 3.686.000 3.413.000 3.742.000 4.914.000 4.636.000
Sum eiendeler 6.859.000 6.603.000 6.891.000 8.076.000 7.105.000
Sum opptjent egenkapital 2.784.000 2.892.000 3.123.000 3.474.000 3.924.000
Sum egenkapital 3.859.000 3.967.000 4.199.000 4.550.000 4.204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 300.000 405.000 537.000 713.000 667.000
Gjeld til kredittinstitutt 969.000 516.000 388.000 951.000 569.000
Sum langsiktig gjeld 1.113.000 1.332.000 1.580.000 1.871.000 1.941.000
Leverandørgjeld 208.000 407.000 176.000 229.000 155.000
Betalbar skatt 67.000 0 29.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 254.000 101.000 196.000 156.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 389.000 280.000 323.000 320.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 1.887.000 1.303.000 1.112.000 1.656.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 6.860.000 6.603.000 6.891.000 8.077.000 7.106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.799.000 2.110.000 2.630.000 3.258.000 3.675.000
Likviditetsgrad 1 2 2.6 3.4 3.0 4.8
Likviditetsgrad 2 1.9 2.5 3.3 2.9 4.8
Soliditet 56.3 60.1 60.9 56.3 59.2
Resultatgrad 15.3 -1.1 -7.4 -15.0 66.0
Rentedekningsgrad 17.8 -0.9 -2.2 -4.5 41.1
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.7 1.5 -2.3 -4.1 46.2
Signatur
05.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.08.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex