Ytterdahl As
Juridisk navn:  Ytterdahl As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38381290
Lundevågveien 7 B Lundevågveien 7B Fax: 38391720
4550 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 919438320
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 11/3/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.29%
Resultat  
  
1520.24%
Egenkapital  
  
20.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.153.000 30.353.000 32.370.000 31.747.000 36.036.000
Resultat: 2.722.000 168.000 -159.000 1.593.000 1.885.000
Egenkapital: 5.277.000 4.377.000 4.377.000 4.491.000 4.418.000
Regnskap for  Ytterdahl As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.153.000 30.353.000 32.370.000 31.747.000 36.036.000
Driftskostnader -37.179.000 -29.863.000 -32.152.000 -29.769.000 -33.637.000
Driftsresultat 2.974.000 490.000 218.000 1.977.000 2.398.000
Finansinntekter 36.000 1.000 1.000 15.000 12.000
Finanskostnader -289.000 -323.000 -378.000 -399.000 -525.000
Finans -253.000 -322.000 -377.000 -384.000 -513.000
Resultat før skatt 2.722.000 168.000 -159.000 1.593.000 1.885.000
Skattekostnad -621.000 -80.000 45.000 -419.000 -511.000
Årsresultat 2.101.000 88.000 -115.000 1.174.000 1.375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.267.000 9.410.000 9.645.000 9.704.000 9.948.000
Sum omløpsmidler 13.014.000 9.295.000 10.791.000 10.234.000 11.274.000
Sum eiendeler 22.281.000 18.705.000 20.436.000 19.938.000 21.222.000
Sum opptjent egenkapital 4.777.000 3.877.000 3.877.000 3.991.000 3.918.000
Sum egenkapital 5.277.000 4.377.000 4.377.000 4.491.000 4.418.000
Sum langsiktig gjeld 8.946.000 9.284.000 9.579.000 9.931.000 10.422.000
Sum kortsiktig gjeld 8.058.000 5.044.000 6.480.000 5.516.000 6.382.000
Sum gjeld og egenkapital 22.281.000 18.705.000 20.436.000 19.938.000 21.222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.962.000 30.353.000 32.270.000 31.747.000 36.036.000
Andre inntekter 191.000 0 100.000 0 0
Driftsinntekter 40.153.000 30.353.000 32.370.000 31.747.000 36.036.000
Varekostnad -15.520.000 -10.309.000 -11.678.000 -10.278.000 -11.675.000
Lønninger -16.594.000 -15.030.000 -15.593.000 -15.430.000 -16.535.000
Avskrivning -237.000 -218.000 -236.000 -272.000 -269.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.828.000 -4.306.000 -4.645.000 -3.789.000 -5.158.000
Driftskostnader -37.179.000 -29.863.000 -32.152.000 -29.769.000 -33.637.000
Driftsresultat 2.974.000 490.000 218.000 1.977.000 2.398.000
Finansinntekter 36.000 1.000 1.000 15.000 12.000
Finanskostnader -289.000 -323.000 -378.000 -399.000 -525.000
Finans -253.000 -322.000 -377.000 -384.000 -513.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -88.000 0 -500.000 0
Årsresultat 2.101.000 88.000 -115.000 1.174.000 1.375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 8.000 58.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 8.000 58.000
Fast eiendom 9.120.000 9.314.000 9.508.000 9.565.000 9.728.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 142.000 91.000 115.000 108.000 139.000
Sum varige driftsmidler 9.262.000 9.405.000 9.623.000 9.674.000 9.868.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 22.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 9.267.000 9.410.000 9.645.000 9.704.000 9.948.000
Varebeholdning 2.068.000 3.415.000 3.282.000 2.999.000 3.158.000
Kundefordringer 6.254.000 3.912.000 5.323.000 4.450.000 6.864.000
Andre fordringer 378.000 486.000 158.000 18.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.315.000 1.481.000 2.029.000 2.768.000 1.185.000
Sum omløpsmidler 13.014.000 9.295.000 10.791.000 10.234.000 11.274.000
Sum eiendeler 22.281.000 18.705.000 20.436.000 19.938.000 21.222.000
Sum opptjent egenkapital 4.777.000 3.877.000 3.877.000 3.991.000 3.918.000
Sum egenkapital 5.277.000 4.377.000 4.377.000 4.491.000 4.418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 182.000 169.000 123.000 167.000 61.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.946.000 9.284.000 9.579.000 9.931.000 10.422.000
Leverandørgjeld 2.057.000 2.065.000 2.771.000 1.388.000 2.265.000
Betalbar skatt 608.000 34.000 0 313.000 464.000
Skyldig offentlige avgifter 2.327.000 1.407.000 1.762.000 1.850.000 2.164.000
Utbytte -1.200.000 -88.000 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.866.000 1.450.000 1.947.000 1.465.000 1.489.000
Sum kortsiktig gjeld 8.058.000 5.044.000 6.480.000 5.516.000 6.382.000
Sum gjeld og egenkapital 22.281.000 18.705.000 20.436.000 19.938.000 21.222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.956.000 4.251.000 4.311.000 4.718.000 4.892.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.7 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.2 1.4 1.3
Soliditet 23.7 23.4 21.4 22.5 20.8
Resultatgrad 7.4 1.6 0.7 6.2 6.7
Rentedekningsgrad 10.3 1.5 0.6 5.0 4.6
Gjeldsgrad 3.2 3.3 3.7 3.4 3.8
Total kapitalrentabilitet 13.5 2.6 1.1 10.0 11.4
Signatur
08.04.2016
SIGNATUR
YTTERDAHL KNUT MARTIN
Prokurister
08.04.2016
PROKURA
YTTERDAHL METTE ODDLAUG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex