Wika AS
Juridisk navn:  Wika AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22592000
C/O Myhre Hoffsjef Løvenskiolds Vei 42B C/O Myhre Hoffsjef Løvenskiolds Vei 42B Fax: 22592002
0382 Oslo 382 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995566591
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1.39%
Egenkapital  
  
7.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 364.000 359.000 3.796.000 740.000 83.000
Egenkapital: 5.359.000 5.004.000 4.654.000 859.000 119.000
Regnskap for  Wika AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -38.000 -25.000 -12.000 -8.000 -9.000
Driftsresultat -38.000 -25.000 -12.000 -8.000 -9.000
Finansinntekter 402.000 384.000 3.809.000 750.000 100.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 -8.000
Finans 402.000 384.000 3.808.000 748.000 92.000
Resultat før skatt 364.000 359.000 3.796.000 740.000 83.000
Skattekostnad -9.000 -9.000 0 0 0
Årsresultat 355.000 350.000 3.795.000 740.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 52.000 52.000 258.000 258.000
Sum omløpsmidler 5.320.000 5.238.000 4.879.000 876.000 135.000
Sum eiendeler 5.372.000 5.290.000 4.931.000 1.134.000 393.000
Sum opptjent egenkapital 5.259.000 4.904.000 4.554.000 759.000 19.000
Sum egenkapital 5.359.000 5.004.000 4.654.000 859.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 277.000 277.000 275.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.371.000 5.290.000 4.931.000 1.134.000 392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -25.000 -12.000 -8.000 -9.000
Driftskostnader -38.000 -25.000 -12.000 -8.000 -9.000
Driftsresultat -38.000 -25.000 -12.000 -8.000 -9.000
Finansinntekter 402.000 384.000 3.809.000 750.000 100.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 -8.000
Finans 402.000 384.000 3.808.000 748.000 92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 355.000 350.000 3.795.000 740.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 52.000 52.000 258.000 258.000
Sum anleggsmidler 52.000 52.000 52.000 258.000 258.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 667.000 1.333.000 2.500.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.652.000 3.896.000 2.371.000 118.000 0
Sum omløpsmidler 5.320.000 5.238.000 4.879.000 876.000 135.000
Sum eiendeler 5.372.000 5.290.000 4.931.000 1.134.000 393.000
Sum opptjent egenkapital 5.259.000 4.904.000 4.554.000 759.000 19.000
Sum egenkapital 5.359.000 5.004.000 4.654.000 859.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 277.000 277.000 275.000 273.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 9.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.371.000 5.290.000 4.931.000 1.134.000 392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.308.000 5.229.000 4.879.000 876.000 135.000
Likviditetsgrad 1 443.3 5
Likviditetsgrad 2 443.3 5 0 0.0 0.0
Soliditet 99.8 94.6 94.4 75.7 30.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 371.0 11.4
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 6.8 6.8 7 65.4 23.2
Signatur
11.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex