Wik Tømmer & Transport AS
Juridisk navn:  Wik Tømmer & Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35947403
Skoevegen 16 Skoevegen 16 Fax: 35943665
3825 Lunde 3825 Lunde
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nome
Org.nr: 979131356
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/3/1997 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: br wik transport as
Revisor: Reg Revisor Bjørn Enggrav AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.8%
Resultat  
  
-1363.72%
Egenkapital  
  
-112.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.650.000 15.578.000 14.563.000 15.151.000 12.700.000
Resultat: -1.428.000 113.000 -91.000 866.000 -385.000
Egenkapital: -163.000 1.270.000 1.189.000 1.262.000 400.000
Regnskap for  Wik Tømmer & Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.650.000 15.578.000 14.563.000 15.151.000 12.700.000
Driftskostnader -13.864.000 -15.298.000 -14.421.000 -14.038.000 -12.849.000
Driftsresultat -1.214.000 280.000 141.000 1.113.000 -149.000
Finansinntekter 0 1.000 9.000 3.000 2.000
Finanskostnader -214.000 -167.000 -241.000 -249.000 -236.000
Finans -214.000 -166.000 -232.000 -246.000 -234.000
Resultat før skatt -1.428.000 113.000 -91.000 866.000 -385.000
Skattekostnad -5.000 -32.000 18.000 -4.000 0
Årsresultat -1.433.000 81.000 -73.000 862.000 -385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.332.000 4.602.000 5.533.000 6.103.000 4.328.000
Sum omløpsmidler 2.057.000 2.601.000 2.657.000 2.856.000 1.850.000
Sum eiendeler 7.389.000 7.203.000 8.190.000 8.959.000 6.178.000
Sum opptjent egenkapital -663.000 770.000 689.000 762.000 -100.000
Sum egenkapital -163.000 1.270.000 1.189.000 1.262.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 4.396.000 3.478.000 4.663.000 4.297.000 3.196.000
Sum kortsiktig gjeld 3.156.000 2.456.000 2.339.000 3.400.000 2.582.000
Sum gjeld og egenkapital 7.389.000 7.204.000 8.191.000 8.959.000 6.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.246.000 15.425.000 14.563.000 14.929.000 12.700.000
Andre inntekter 405.000 153.000 0 222.000 0
Driftsinntekter 12.650.000 15.578.000 14.563.000 15.151.000 12.700.000
Varekostnad -844.000 -664.000 -598.000 -333.000 -533.000
Lønninger -3.983.000 -4.655.000 -4.623.000 -4.552.000 -3.944.000
Avskrivning -1.636.000 -1.405.000 -1.535.000 -1.382.000 -1.329.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.401.000 -8.574.000 -7.665.000 -7.771.000 -7.043.000
Driftskostnader -13.864.000 -15.298.000 -14.421.000 -14.038.000 -12.849.000
Driftsresultat -1.214.000 280.000 141.000 1.113.000 -149.000
Finansinntekter 0 1.000 9.000 3.000 2.000
Finanskostnader -214.000 -167.000 -241.000 -249.000 -236.000
Finans -214.000 -166.000 -232.000 -246.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.433.000 81.000 -73.000 862.000 -385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 13.000 0 0
Fast eiendom 69.000 73.000 74.000 0 0
Maskiner anlegg 341.000 535.000 726.000 669.000 897.000
Driftsløsøre 4.294.000 3.343.000 4.040.000 4.989.000 3.002.000
Sum varige driftsmidler 4.704.000 3.951.000 4.840.000 5.658.000 3.899.000
Sum finansielle anleggsmidler 628.000 646.000 679.000 445.000 429.000
Sum anleggsmidler 5.332.000 4.602.000 5.533.000 6.103.000 4.328.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.759.000 1.867.000 1.339.000 1.896.000 1.414.000
Andre fordringer 163.000 132.000 117.000 236.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 135.000 601.000 1.201.000 724.000 256.000
Sum omløpsmidler 2.057.000 2.601.000 2.657.000 2.856.000 1.850.000
Sum eiendeler 7.389.000 7.203.000 8.190.000 8.959.000 6.178.000
Sum opptjent egenkapital -663.000 770.000 689.000 762.000 -100.000
Sum egenkapital -163.000 1.270.000 1.189.000 1.262.000 400.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 996.000 344.000 337.000 341.000 617.000
Sum langsiktig gjeld 4.396.000 3.478.000 4.663.000 4.297.000 3.196.000
Leverandørgjeld 856.000 733.000 783.000 1.471.000 677.000
Betalbar skatt 0 24.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 468.000 499.000 458.000 645.000 651.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 837.000 855.000 761.000 943.000 638.000
Sum kortsiktig gjeld 3.156.000 2.456.000 2.339.000 3.400.000 2.582.000
Sum gjeld og egenkapital 7.389.000 7.204.000 8.191.000 8.959.000 6.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.099.000 145.000 318.000 -544.000 -732.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.1 1.1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 1.1 0.9 0.8
Soliditet -2.2 17.6 14.5 14.1 6.5
Resultatgrad -9.6 1.8 1 7.3 -1.2
Rentedekningsgrad -5.7 1.7 0.6 4.5 -0.6
Gjeldsgrad -46.3 4.7 5.9 6.1 14.4
Total kapitalrentabilitet -16.4 3.9 1.8 12.5 -2.4
Signatur
15.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex