Wik Foto
Juridisk navn:  Wik Foto
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
H0103 Trygve Strømbergs Vei 16B H0103 Trygve Strømbergs Vei 16B Fax:
1263 Oslo 1263 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917354863
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/22/2016
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 144.000
Resultat: 144.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Wik Foto
Resultat 2018
Driftsinntekter 144.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 144.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 144.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 144.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 144.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex