Vitsøsætra Renseanlegg As
Juridisk navn:  Vitsøsætra Renseanlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørkåsen Bjørkåsen Fax:
7200 Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra
Fylke: Kommune:
Trøndelag Heim 
Org.nr: 913407903
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dalum Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.39%
Resultat  
  
-160.91%
Egenkapital  
  
-57.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 54.000 262.000 42.000 1.429.000 0
Resultat: -287.000 -110.000 -252.000 1.163.000 -10.000
Egenkapital: 215.000 502.000 611.000 863.000 20.000
Regnskap for  Vitsøsætra Renseanlegg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 54.000 262.000 42.000 1.429.000 0
Driftskostnader -293.000 -320.000 -256.000 -244.000 -11.000
Driftsresultat -239.000 -57.000 -214.000 1.185.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -49.000 -52.000 -38.000 -22.000 0
Finans -49.000 -52.000 -38.000 -21.000 1.000
Resultat før skatt -287.000 -110.000 -252.000 1.163.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 -321.000 0
Årsresultat -287.000 -110.000 -252.000 842.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.929.000 3.130.000 3.290.000 3.458.000 -47.000
Sum omløpsmidler 7.000 157.000 52.000 240.000 666.000
Sum eiendeler 2.936.000 3.287.000 3.342.000 3.698.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 185.000 472.000 581.000 833.000 -10.000
Sum egenkapital 215.000 502.000 611.000 863.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 638.000 700.000 758.000 468.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.083.000 2.085.000 1.972.000 2.368.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 2.936.000 3.287.000 3.341.000 3.699.000 619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 262.000 42.000 1.429.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 54.000 262.000 42.000 1.429.000 0
Varekostnad 0 -49.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -201.000 -195.000 -194.000 -191.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -76.000 -62.000 -53.000 -11.000
Driftskostnader -293.000 -320.000 -256.000 -244.000 -11.000
Driftsresultat -239.000 -57.000 -214.000 1.185.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -49.000 -52.000 -38.000 -22.000 0
Finans -49.000 -52.000 -38.000 -21.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -287.000 -110.000 -252.000 842.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.902.000 3.096.000 3.290.000 3.458.000 -47.000
Maskiner anlegg 27.000 34.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.929.000 3.130.000 3.290.000 3.458.000 -47.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.929.000 3.130.000 3.290.000 3.458.000 -47.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 139.000 0 129.000 350.000
Andre fordringer 2.000 0 1.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 18.000 51.000 108.000 208.000
Sum omløpsmidler 7.000 157.000 52.000 240.000 666.000
Sum eiendeler 2.936.000 3.287.000 3.342.000 3.698.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 185.000 472.000 581.000 833.000 -10.000
Sum egenkapital 215.000 502.000 611.000 863.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 638.000 700.000 758.000 468.000 0
Leverandørgjeld 1.064.000 1.067.000 965.000 1.041.000 593.000
Betalbar skatt 0 0 0 321.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 5.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.018.000 1.013.000 1.008.000 1.006.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 2.083.000 2.085.000 1.972.000 2.368.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 2.936.000 3.287.000 3.341.000 3.699.000 619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.076.000 -1.928.000 -1.920.000 -2.128.000 67.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0 0.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.2 1.2
Soliditet 7.3 15.3 18.3 23.3 3.2
Resultatgrad -442.6 -21.8 -509.5 82.9
Rentedekningsgrad -4.9 -1.1 -5.6 53.9
Gjeldsgrad 12.7 5.5 4.5 3.3 29.9
Total kapitalrentabilitet -8.1 -1.7 -6.4 32.1 -1.6
Signatur
25.03.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex