Vidda Runners Huskies As
Juridisk navn:  Vidda Runners Huskies As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tappeluftveien 3 Tappeluftveien 3 Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 916724209
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/22/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ok Bedriftsconsult Da
Utvikling:
Omsetning  
  
106.91%
Resultat  
  
166.67%
Egenkapital  
  
133.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 629.000 304.000 83.000
Resultat: 104.000 39.000 2.000
Egenkapital: 140.000 60.000 30.000
Regnskap for  Vidda Runners Huskies As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 629.000 304.000 83.000
Driftskostnader -529.000 -265.000 -74.000
Driftsresultat 100.000 39.000 9.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000
Finans 4.000 0 -7.000
Resultat før skatt 104.000 39.000 2.000
Skattekostnad -18.000 -9.000 0
Årsresultat 85.000 30.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 840.000 855.000 798.000
Sum omløpsmidler 218.000 159.000 45.000
Sum eiendeler 1.058.000 1.014.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 32.000 2.000
Sum egenkapital 140.000 60.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 801.000 805.000 801.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 149.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.062.000 1.014.000 843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 501.000 288.000 75.000
Andre inntekter 128.000 16.000 8.000
Driftsinntekter 629.000 304.000 83.000
Varekostnad -67.000 -80.000 -36.000
Lønninger -114.000 0 0
Avskrivning -68.000 -56.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -129.000 -14.000
Driftskostnader -529.000 -265.000 -74.000
Driftsresultat 100.000 39.000 9.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000
Finans 4.000 0 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 85.000 30.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 774.000 773.000 798.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 82.000 0
Sum varige driftsmidler 840.000 855.000 798.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 840.000 855.000 798.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 27.000 62.000 26.000
Andre fordringer -3.000 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 194.000 84.000 19.000
Sum omløpsmidler 218.000 159.000 45.000
Sum eiendeler 1.058.000 1.014.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 32.000 2.000
Sum egenkapital 140.000 60.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 801.000 805.000 801.000
Leverandørgjeld 32.000 92.000 63.000
Betalbar skatt 28.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter -84.000 -77.000 -70.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 128.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 149.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 1.062.000 1.014.000 843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 10.000 33.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.1 3.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.1 3.8
Soliditet 13.2 5.9 3.6
Resultatgrad 15.9 12.8 10.8
Rentedekningsgrad 3 1.3
Gjeldsgrad 6.5 15.9 27.1
Total kapitalrentabilitet 9.8 3.9 1.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex