Vandring På Balkan As
Juridisk navn:  Vandring På Balkan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 6651 Rodeløkka Gøteborggata 27B Fax:
0502 Oslo 566 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922150346
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 407.000
Resultat: 3.000
Egenkapital: 33.000
Regnskap for  Vandring På Balkan As
Resultat 2019
Driftsinntekter 407.000
Driftskostnader -404.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 3.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital 3.000
Sum egenkapital 33.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 407.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 407.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -404.000
Driftskostnader -404.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 94.000
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital 3.000
Sum egenkapital 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 35.1
Resultatgrad 0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8
Total kapitalrentabilitet 3.2
Signatur
14.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex