Ulset Utvikling As
Juridisk navn:  Ulset Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23246000
C/O Veidekke Eiendom As Postboks 507 Skøyen C/O Veidekke Eiendom As Skabos Vei 4 Fax:
0214 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998198542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-319.24%
Egenkapital  
  
-19.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 65.000.000 0 0
Resultat: -3.639.000 -868.000 26.503.000 -203.000 -176.000
Egenkapital: 11.961.000 14.799.000 15.423.000 -719.000 -776.000
Regnskap for  Ulset Utvikling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 65.000.000 0 0
Driftskostnader -3.634.000 -824.000 -36.937.000 -203.000 -176.000
Driftsresultat -3.634.000 -824.000 28.062.000 -203.000 -176.000
Finansinntekter 0 0 40.000 677.000 682.000
Finanskostnader -4.000 -44.000 -1.599.000 -677.000 -681.000
Finans -4.000 -44.000 -1.559.000 0 1.000
Resultat før skatt -3.639.000 -868.000 26.503.000 -203.000 -176.000
Skattekostnad 800.000 243.000 -9.703.000 260.000 0
Årsresultat -2.838.000 -625.000 16.801.000 57.000 -176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 80.320.000 86.633.000
Sum omløpsmidler 157.134.000 143.529.000 145.539.000 53.016.000 27.135.000
Sum eiendeler 157.134.000 143.529.000 145.539.000 133.336.000 113.768.000
Sum opptjent egenkapital 11.856.000 14.694.000 15.319.000 -824.000 -881.000
Sum egenkapital 11.961.000 14.799.000 15.423.000 -719.000 -776.000
Sum langsiktig gjeld 330.000 1.130.000 1.374.000 121.033.000 113.712.000
Sum kortsiktig gjeld 144.843.000 127.600.000 128.742.000 13.022.000 832.000
Sum gjeld og egenkapital 157.134.000 143.529.000 145.540.000 133.336.000 113.768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 65.000.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 65.000.000 0 0
Varekostnad -3.514.000 0 -36.786.000 -114.000 -113.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -824.000 -151.000 -89.000 -63.000
Driftskostnader -3.634.000 -824.000 -36.937.000 -203.000 -176.000
Driftsresultat -3.634.000 -824.000 28.062.000 -203.000 -176.000
Finansinntekter 0 0 40.000 677.000 682.000
Finanskostnader -4.000 -44.000 -1.599.000 -677.000 -681.000
Finans -4.000 -44.000 -1.559.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.838.000 -625.000 16.801.000 57.000 -176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 260.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 80.059.000 86.633.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 80.320.000 86.633.000
Varebeholdning 155.884.000 141.892.000 137.108.000 27.049.000 5.893.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.251.000 1.636.000 8.432.000 6.301.000 2.275.000
Sum omløpsmidler 157.134.000 143.529.000 145.539.000 53.016.000 27.135.000
Sum eiendeler 157.134.000 143.529.000 145.539.000 133.336.000 113.768.000
Sum opptjent egenkapital 11.856.000 14.694.000 15.319.000 -824.000 -881.000
Sum egenkapital 11.961.000 14.799.000 15.423.000 -719.000 -776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 330.000 1.130.000 1.374.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 128.000.000 114.000.000 87.000.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 330.000 1.130.000 1.374.000 121.033.000 113.712.000
Leverandørgjeld 1.023.000 963.000 18.053.000 12.522.000 332.000
Betalbar skatt 0 0 7.745.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.820.000 12.636.000 15.945.000 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 144.843.000 127.600.000 128.742.000 13.022.000 832.000
Sum gjeld og egenkapital 157.134.000 143.529.000 145.540.000 133.336.000 113.768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.291.000 15.929.000 16.797.000 39.994.000 26.303.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 4 32.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 2 25.6
Soliditet 7.6 10.3 10.6 -0.5 -0.7
Resultatgrad 43.2
Rentedekningsgrad -908.5 -18.7 17.5 -0.3 0.7
Gjeldsgrad 12.1 8.7 8.4 -186.4 -147.6
Total kapitalrentabilitet -2.3 -0.6 19.3 0.4 0.4
Signatur
17.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex