Ulset AS
Juridisk navn:  Ulset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63996990
Kopperudvegen 18 Kopperudvegen 18 Fax: 63996991
2055 Nordkisa 2055 Nordkisa
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 970989560
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/20/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sørum Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.28%
Resultat  
  
88.91%
Egenkapital  
  
-2.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.395.000 6.602.000 10.818.000 10.052.000 8.922.000
Resultat: -71.000 -640.000 2.264.000 510.000 131.000
Egenkapital: 3.011.000 3.082.000 3.664.000 1.566.000 -842.000
Regnskap for  Ulset AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.395.000 6.602.000 10.818.000 10.052.000 8.922.000
Driftskostnader -5.368.000 -7.182.000 -8.448.000 -9.429.000 -8.260.000
Driftsresultat 28.000 -580.000 2.371.000 623.000 663.000
Finansinntekter 1.000 4.000 10.000 0 34.000
Finanskostnader -98.000 -65.000 -117.000 -114.000 -566.000
Finans -97.000 -61.000 -107.000 -114.000 -532.000
Resultat før skatt -71.000 -640.000 2.264.000 510.000 131.000
Skattekostnad 0 58.000 -166.000 0 0
Årsresultat -71.000 -582.000 2.098.000 510.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 224.000 249.000 867.000 182.000 174.000
Sum omløpsmidler 6.092.000 6.320.000 7.424.000 4.331.000 4.870.000
Sum eiendeler 6.316.000 6.569.000 8.291.000 4.513.000 5.044.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 82.000 664.000 -1.434.000 -1.642.000
Sum egenkapital 3.011.000 3.082.000 3.664.000 1.566.000 -842.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 784.000 0 826.000
Sum kortsiktig gjeld 3.305.000 3.487.000 3.843.000 2.947.000 5.060.000
Sum gjeld og egenkapital 6.316.000 6.569.000 8.291.000 4.513.000 5.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.277.000 6.318.000 10.666.000 9.802.000 8.922.000
Andre inntekter 118.000 284.000 152.000 251.000 0
Driftsinntekter 5.395.000 6.602.000 10.818.000 10.052.000 8.922.000
Varekostnad -1.524.000 -2.747.000 -4.026.000 -5.078.000 -4.087.000
Lønninger -568.000 -1.488.000 -1.446.000 -1.231.000 -1.617.000
Avskrivning -39.000 -45.000 -84.000 -18.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.237.000 -2.902.000 -2.892.000 -3.102.000 -2.524.000
Driftskostnader -5.368.000 -7.182.000 -8.448.000 -9.429.000 -8.260.000
Driftsresultat 28.000 -580.000 2.371.000 623.000 663.000
Finansinntekter 1.000 4.000 10.000 0 34.000
Finanskostnader -98.000 -65.000 -117.000 -114.000 -566.000
Finans -97.000 -61.000 -107.000 -114.000 -532.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 -582.000 2.098.000 510.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 112.000 776.000 90.000 83.000
Sum varige driftsmidler 74.000 112.000 776.000 90.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 151.000 136.000 92.000 92.000 92.000
Sum anleggsmidler 224.000 249.000 867.000 182.000 174.000
Varebeholdning 4.956.000 5.025.000 3.593.000 2.156.000 2.625.000
Kundefordringer 896.000 1.045.000 2.550.000 872.000 1.428.000
Andre fordringer 127.000 175.000 79.000 12.000 798.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 113.000 74.000 1.202.000 1.291.000 18.000
Sum omløpsmidler 6.092.000 6.320.000 7.424.000 4.331.000 4.870.000
Sum eiendeler 6.316.000 6.569.000 8.291.000 4.513.000 5.044.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 82.000 664.000 -1.434.000 -1.642.000
Sum egenkapital 3.011.000 3.082.000 3.664.000 1.566.000 -842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 58.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 586.000 7.000 1.844.000 639.000 2.454.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 784.000 0 826.000
Leverandørgjeld 1.209.000 1.571.000 642.000 1.812.000 1.850.000
Betalbar skatt 0 0 108.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 277.000 216.000 387.000 305.000 236.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.233.000 1.692.000 863.000 191.000 520.000
Sum kortsiktig gjeld 3.305.000 3.487.000 3.843.000 2.947.000 5.060.000
Sum gjeld og egenkapital 6.316.000 6.569.000 8.291.000 4.513.000 5.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.787.000 2.833.000 3.581.000 1.384.000 -190.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1 1.5 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 1 0.8 0.5
Soliditet 47.7 46.9 44.2 34.7 -16.7
Resultatgrad 0.5 -8.8 21.9 6.2 7.4
Rentedekningsgrad 0.3 -8.9 20.3 5.5 1.2
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.3 1.9 -7.0
Total kapitalrentabilitet 0.5 -8.8 28.7 13.8 13.8
Signatur
19.06.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
NINA PETTERSEN ULSET
STIG ULSET
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex