U.l.breidablikk
Juridisk navn:  U.l.breidablikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91514201
Postboks 136 Skagen Fax:
8469 Bø I Vesterålen 8469 Bø I Vesterålen
Fylke: Kommune:
Nordland
Org.nr: 988078697
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/24/1909
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 159.000
Resultat: 68.000
Egenkapital: 52.000
Regnskap for  U.l.breidablikk
Resultat 2005
Driftsinntekter 159.000
Driftskostnader -90.000
Driftsresultat 68.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 68.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 49.000
Sum eiendeler 49.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 52.000
Sum langsiktig gjeld 7.000
Sum kortsiktig gjeld -9.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 159.000
Varekostnad -3.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -87.000
Driftskostnader -90.000
Driftsresultat 68.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 49.000
Sum omløpsmidler 49.000
Sum eiendeler 49.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 7.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -9.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld -9.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000
Likviditetsgrad 1 -5.4
Likviditetsgrad 2 -5.4
Soliditet 104.0
Resultatgrad 42.8
Rentedekningsgrad 68.0
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 136.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex