Tveit Bil As
Juridisk navn:  Tveit Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sivesindvegen 12 Sivesindvegen 12 Fax:
2827 Hunndalen 2827 Hunndalen
Fylke: Kommune:
Oppland Gjøvik
Org.nr: 997114183
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/25/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: All In Web Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.37%
Resultat  
  
3733.33%
Egenkapital  
  
25.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.809.000 7.351.000 6.436.000 7.949.000 5.700.000
Resultat: 218.000 -6.000 -6.000 235.000 83.000
Egenkapital: 838.000 670.000 675.000 675.000 508.000
Regnskap for  Tveit Bil As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.809.000 7.351.000 6.436.000 7.949.000 5.700.000
Driftskostnader -6.593.000 -7.357.000 -6.439.000 -7.717.000 -5.618.000
Driftsresultat 217.000 -6.000 -4.000 232.000 81.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 0 0
Finans 1.000 0 -1.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 218.000 -6.000 -6.000 235.000 83.000
Skattekostnad -51.000 1.000 6.000 -68.000 0
Årsresultat 168.000 -5.000 0 167.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 174.000 204.000 55.000 90.000
Sum omløpsmidler 1.555.000 1.422.000 1.134.000 1.628.000 1.027.000
Sum eiendeler 1.686.000 1.596.000 1.338.000 1.683.000 1.117.000
Sum opptjent egenkapital 324.000 156.000 161.000 161.000 -6.000
Sum egenkapital 838.000 670.000 675.000 675.000 508.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 848.000 925.000 663.000 1.008.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 1.686.000 1.595.000 1.338.000 1.683.000 1.117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.705.000 7.211.000 6.311.000 7.889.000 5.696.000
Andre inntekter 105.000 139.000 124.000 60.000 3.000
Driftsinntekter 6.809.000 7.351.000 6.436.000 7.949.000 5.700.000
Varekostnad -5.185.000 -6.024.000 -5.394.000 0 0
Lønninger -806.000 -741.000 -774.000 -634.000 -588.000
Avskrivning -41.000 -31.000 -15.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -561.000 -561.000 -442.000 -308.000 -284.000
Driftskostnader -6.593.000 -7.357.000 -6.439.000 -7.717.000 -5.618.000
Driftsresultat 217.000 -6.000 -4.000 232.000 81.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 0 0
Finans 1.000 0 -1.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -161.000 0
Årsresultat 168.000 -5.000 0 167.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 7.000 6.000 0 0
Fast eiendom 127.000 142.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 50.000 60.000
Driftsløsøre 0 25.000 40.000 5.000 30.000
Sum varige driftsmidler 127.000 167.000 40.000 55.000 90.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 158.000 0 0
Sum anleggsmidler 131.000 174.000 204.000 55.000 90.000
Varebeholdning 1.077.000 813.000 775.000 589.000 509.000
Kundefordringer 35.000 0 0 289.000 5.000
Andre fordringer 47.000 36.000 42.000 56.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 397.000 574.000 317.000 695.000 466.000
Sum omløpsmidler 1.555.000 1.422.000 1.134.000 1.628.000 1.027.000
Sum eiendeler 1.686.000 1.596.000 1.338.000 1.683.000 1.117.000
Sum opptjent egenkapital 324.000 156.000 161.000 161.000 -6.000
Sum egenkapital 838.000 670.000 675.000 675.000 508.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 98.000 69.000 474.000 178.000
Betalbar skatt 48.000 0 0 68.000 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 47.000 48.000 36.000 19.000
Utbytte 0 0 0 -161.000 0
Annen kortsiktig gjeld 735.000 780.000 545.000 430.000 413.000
Sum kortsiktig gjeld 848.000 925.000 663.000 1.008.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 1.686.000 1.595.000 1.338.000 1.683.000 1.117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 707.000 497.000 471.000 620.000 418.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.7 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.5 1.1 0.9
Soliditet 49.7 4 50.4 40.1 45.5
Resultatgrad 3.2 -0.1 -0.1 2.9 1.4
Rentedekningsgrad -1.3
Gjeldsgrad 1 1.4 1 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 12.9 -0.3 -0.1 14.0 7.4
Signatur
30.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex