Trehuset Molde As
Juridisk navn:  Trehuset Molde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o SKB Eiendom AS Kirkegata 15 c/o SKB Eiendom AS Kirkegata 15 Fax:
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 820951492
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
45.3%
Egenkapital  
  
-58.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 221.000 0
Resultat: -396.000 -724.000
Egenkapital: -834.000 -525.000
Regnskap for  Trehuset Molde As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 221.000 0
Driftskostnader -139.000 -38.000
Driftsresultat 81.000 -38.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -478.000 -686.000
Finans -477.000 -686.000
Resultat før skatt -396.000 -724.000
Skattekostnad 87.000 159.000
Årsresultat -309.000 -565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.729.000 18.642.000
Sum omløpsmidler 2.090.000 326.000
Sum eiendeler 20.819.000 18.968.000
Sum opptjent egenkapital -874.000 -565.000
Sum egenkapital -834.000 -525.000
Sum langsiktig gjeld 1.359.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 20.293.000 17.992.000
Sum gjeld og egenkapital 20.818.000 18.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 221.000 0
Driftsinntekter 221.000 0
Varekostnad -108.000 -38.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -31.000 0
Driftskostnader -139.000 -38.000
Driftsresultat 81.000 -38.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -478.000 -686.000
Finans -477.000 -686.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -309.000 -565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 246.000 159.000
Fast eiendom 18.482.000 18.482.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 18.482.000 18.482.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 18.729.000 18.642.000
Varebeholdning 2.090.000 321.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 5.000
Sum omløpsmidler 2.090.000 326.000
Sum eiendeler 20.819.000 18.968.000
Sum opptjent egenkapital -874.000 -565.000
Sum egenkapital -834.000 -525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.152.000 17.668.000
Sum langsiktig gjeld 1.359.000 1.500.000
Leverandørgjeld 141.000 324.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.293.000 17.992.000
Sum gjeld og egenkapital 20.818.000 18.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.203.000 -17.666.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet -2.8
Resultatgrad 36.7
Rentedekningsgrad 0.2 -0.1
Gjeldsgrad -37.1
Total kapitalrentabilitet 0.4 -0.2
Signatur
07.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex