Trehus AS
Juridisk navn:  Trehus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51860004
Færingbakken 16 Færingbakken 16 Fax:
4085 Hundvåg 4085 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 979972539
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Anker Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
41%
Resultat  
  
51.8%
Egenkapital  
  
-3.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.005.000 1.422.000 1.386.000 1.761.000 2.590.000
Resultat: -134.000 -278.000 -35.000 451.000 1.141.000
Egenkapital: 3.071.000 3.169.000 3.372.000 3.388.000 3.165.000
Regnskap for  Trehus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.005.000 1.422.000 1.386.000 1.761.000 2.590.000
Driftskostnader -1.732.000 -1.310.000 -1.035.000 -920.000 -963.000
Driftsresultat 273.000 112.000 351.000 841.000 1.627.000
Finansinntekter 9.000 9.000 7.000 5.000 4.000
Finanskostnader -416.000 -399.000 -393.000 -395.000 -490.000
Finans -407.000 -390.000 -386.000 -390.000 -486.000
Resultat før skatt -134.000 -278.000 -35.000 451.000 1.141.000
Skattekostnad 37.000 74.000 19.000 -96.000 -308.000
Årsresultat -97.000 -204.000 -16.000 355.000 833.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.309.000 16.325.000 16.259.000 16.259.000 16.259.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 25.000 400.000 99.000
Sum eiendeler 16.309.000 16.326.000 16.284.000 16.659.000 16.358.000
Sum opptjent egenkapital 2.971.000 3.069.000 3.272.000 3.288.000 3.065.000
Sum egenkapital 3.071.000 3.169.000 3.372.000 3.388.000 3.165.000
Sum langsiktig gjeld 12.737.000 12.774.000 12.849.000 12.924.000 13.037.000
Sum kortsiktig gjeld 501.000 383.000 64.000 347.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 16.309.000 16.326.000 16.285.000 16.659.000 16.357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.005.000 1.422.000 1.386.000 1.761.000 2.590.000
Driftsinntekter 2.005.000 1.422.000 1.386.000 1.761.000 2.590.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -16.000 -21.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.716.000 -1.289.000 -1.035.000 -920.000 -963.000
Driftskostnader -1.732.000 -1.310.000 -1.035.000 -920.000 -963.000
Driftsresultat 273.000 112.000 351.000 841.000 1.627.000
Finansinntekter 9.000 9.000 7.000 5.000 4.000
Finanskostnader -416.000 -399.000 -393.000 -395.000 -490.000
Finans -407.000 -390.000 -386.000 -390.000 -486.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -133.000 0
Årsresultat -97.000 -204.000 -16.000 355.000 833.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.259.000 16.259.000 16.259.000 16.259.000 16.259.000
Maskiner anlegg 50.000 66.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.309.000 16.325.000 16.259.000 16.259.000 16.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.309.000 16.325.000 16.259.000 16.259.000 16.259.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 132.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 25.000 268.000 99.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 25.000 400.000 99.000
Sum eiendeler 16.309.000 16.326.000 16.284.000 16.659.000 16.358.000
Sum opptjent egenkapital 2.971.000 3.069.000 3.272.000 3.288.000 3.065.000
Sum egenkapital 3.071.000 3.169.000 3.372.000 3.388.000 3.165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 137.000 174.000 249.000 324.000 437.000
Gjeld til kredittinstitutt 388.000 110.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.737.000 12.774.000 12.849.000 12.924.000 13.037.000
Leverandørgjeld 15.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 56.000 209.000 129.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -133.000 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 273.000 8.000 5.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 501.000 383.000 64.000 347.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 16.309.000 16.326.000 16.285.000 16.659.000 16.357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -501.000 -382.000 -39.000 53.000 -56.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.4 1.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4 1.2 0.7
Soliditet 18.8 19.4 20.7 20.3 19.3
Resultatgrad 13.6 7.9 25.3 47.8 62.8
Rentedekningsgrad 0.7 0.3 0.9 2.1 3.3
Gjeldsgrad 4.3 4.2 3.8 3.9 4.2
Total kapitalrentabilitet 1.7 0.7 2.2 5.1 10.0
Signatur
18.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex