Transportsentralen Svanco AS
Juridisk navn:  Transportsentralen Svanco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55115150
Fleslandsvegen 203 Fleslandsvegen 203 Fax: 55115151
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 859348122
Aksjekapital: 162.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/10/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
11.41%
Resultat  
  
445.54%
Egenkapital  
  
37.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 70.657.000 63.422.000 56.789.000 64.695.000 64.973.000
Resultat: 1.222.000 224.000 -647.000 625.000 809.000
Egenkapital: 3.406.000 2.472.000 2.458.000 2.954.000 2.500.000
Regnskap for  Transportsentralen Svanco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 70.657.000 63.422.000 56.789.000 64.695.000 64.973.000
Driftskostnader -69.448.000 -63.203.000 -57.442.000 -64.092.000 -64.203.000
Driftsresultat 1.210.000 219.000 -652.000 603.000 769.000
Finansinntekter 17.000 23.000 23.000 32.000 41.000
Finanskostnader -5.000 -18.000 -18.000 -11.000 -1.000
Finans 12.000 5.000 5.000 21.000 40.000
Resultat før skatt 1.222.000 224.000 -647.000 625.000 809.000
Skattekostnad -288.000 -59.000 150.000 -171.000 -220.000
Årsresultat 934.000 164.000 -497.000 454.000 589.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.133.000 417.000 472.000 341.000 36.000
Sum omløpsmidler 10.806.000 9.009.000 8.433.000 8.938.000 10.067.000
Sum eiendeler 11.939.000 9.426.000 8.905.000 9.279.000 10.103.000
Sum opptjent egenkapital 3.263.000 2.329.000 2.296.000 2.792.000 2.338.000
Sum egenkapital 3.406.000 2.472.000 2.458.000 2.954.000 2.500.000
Sum langsiktig gjeld 184.000 230.000 288.000 345.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 8.350.000 6.724.000 6.160.000 5.981.000 7.563.000
Sum gjeld og egenkapital 11.940.000 9.426.000 8.906.000 9.280.000 10.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.802.000 63.422.000 56.789.000 64.695.000 64.973.000
Andre inntekter 856.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 70.657.000 63.422.000 56.789.000 64.695.000 64.973.000
Varekostnad -58.581.000 -54.382.000 -50.825.000 -57.260.000 -57.378.000
Lønninger -4.682.000 -3.893.000 -2.972.000 -3.108.000 -3.016.000
Avskrivning -70.000 -65.000 -54.000 -9.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.115.000 -4.863.000 -3.591.000 -3.715.000 -3.802.000
Driftskostnader -69.448.000 -63.203.000 -57.442.000 -64.092.000 -64.203.000
Driftsresultat 1.210.000 219.000 -652.000 603.000 769.000
Finansinntekter 17.000 23.000 23.000 32.000 41.000
Finanskostnader -5.000 -18.000 -18.000 -11.000 -1.000
Finans 12.000 5.000 5.000 21.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 934.000 164.000 -497.000 454.000 589.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 104.000 164.000 13.000 31.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 498.000 313.000 309.000 328.000 5.000
Sum varige driftsmidler 498.000 313.000 309.000 328.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 636.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.133.000 417.000 472.000 341.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.790.000 6.671.000 6.029.000 5.897.000 8.161.000
Andre fordringer 414.000 505.000 304.000 288.000 255.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 602.000 1.833.000 2.100.000 2.753.000 1.650.000
Sum omløpsmidler 10.806.000 9.009.000 8.433.000 8.938.000 10.067.000
Sum eiendeler 11.939.000 9.426.000 8.905.000 9.279.000 10.103.000
Sum opptjent egenkapital 3.263.000 2.329.000 2.296.000 2.792.000 2.338.000
Sum egenkapital 3.406.000 2.472.000 2.458.000 2.954.000 2.500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.715.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 184.000 230.000 288.000 345.000 40.000
Leverandørgjeld 5.659.000 5.779.000 5.521.000 5.266.000 4.649.000
Betalbar skatt 169.000 0 0 153.000 214.000
Skyldig offentlige avgifter 392.000 562.000 360.000 257.000 387.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 415.000 384.000 278.000 305.000 2.312.000
Sum kortsiktig gjeld 8.350.000 6.724.000 6.160.000 5.981.000 7.563.000
Sum gjeld og egenkapital 11.940.000 9.426.000 8.906.000 9.280.000 10.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.456.000 2.285.000 2.273.000 2.957.000 2.504.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4
Soliditet 28.5 26.2 27.6 31.8 24.7
Resultatgrad 1.7 0.3 -1.1 0.9 1.2
Rentedekningsgrad 2 12.2 -36.2 57.7 810.0
Gjeldsgrad 2.5 2.8 2.6 2.1 3.0
Total kapitalrentabilitet 10.3 2.6 -7.1 6.8 8.0
Signatur
28.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
28.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex