Transportfirma Kjell N. Nilsen as
Juridisk navn:  Transportfirma Kjell N Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95848000
Farvegen 6 Farvegen 6 Fax: 38351618
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 974394030
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/2/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.26%
Resultat  
  
-27.74%
Egenkapital  
  
-217.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.104.000 8.508.000 16.439.000 15.515.000 14.670.000
Resultat: -1.704.000 -1.334.000 226.000 111.000 -53.000
Egenkapital: -921.000 783.000 2.062.000 1.895.000 1.814.000
Regnskap for  Transportfirma Kjell N. Nilsen as
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.104.000 8.508.000 16.439.000 15.515.000 14.670.000
Driftskostnader -7.783.000 -9.820.000 -16.171.000 -15.406.000 -14.670.000
Driftsresultat -1.680.000 -1.312.000 268.000 109.000 0
Finansinntekter 20.000 0 3.000 19.000 7.000
Finanskostnader -44.000 -22.000 -46.000 -16.000 -60.000
Finans -24.000 -22.000 -43.000 3.000 -53.000
Resultat før skatt -1.704.000 -1.334.000 226.000 111.000 -53.000
Skattekostnad 0 55.000 -58.000 -30.000 -13.000
Årsresultat -1.704.000 -1.279.000 167.000 81.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.097.000 1.516.000 2.256.000 2.428.000 1.226.000
Sum omløpsmidler 333.000 749.000 3.371.000 3.617.000 3.327.000
Sum eiendeler 1.430.000 2.265.000 5.627.000 6.045.000 4.553.000
Sum opptjent egenkapital -1.571.000 133.000 1.412.000 1.245.000 1.164.000
Sum egenkapital -921.000 783.000 2.062.000 1.895.000 1.814.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 0 688.000 942.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 1.851.000 1.482.000 2.878.000 3.207.000 2.404.000
Sum gjeld og egenkapital 1.430.000 2.265.000 5.628.000 6.044.000 4.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.104.000 8.324.000 16.240.000 15.515.000 14.670.000
Andre inntekter 0 185.000 199.000 0 0
Driftsinntekter 6.104.000 8.508.000 16.439.000 15.515.000 14.670.000
Varekostnad -79.000 -1.207.000 -2.717.000 -1.811.000 -1.264.000
Lønninger -3.048.000 -3.199.000 -5.180.000 -5.250.000 -5.050.000
Avskrivning -503.000 -521.000 -502.000 -345.000 -261.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.153.000 -4.893.000 -7.772.000 -8.000.000 -8.095.000
Driftskostnader -7.783.000 -9.820.000 -16.171.000 -15.406.000 -14.670.000
Driftsresultat -1.680.000 -1.312.000 268.000 109.000 0
Finansinntekter 20.000 0 3.000 19.000 7.000
Finanskostnader -44.000 -22.000 -46.000 -16.000 -60.000
Finans -24.000 -22.000 -43.000 3.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.704.000 -1.279.000 167.000 81.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.097.000 1.509.000 2.241.000 2.401.000 1.161.000
Sum varige driftsmidler 1.097.000 1.509.000 2.241.000 2.401.000 1.161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 7.000 15.000 24.000 32.000
Sum anleggsmidler 1.097.000 1.516.000 2.256.000 2.428.000 1.226.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 203.000 564.000 2.077.000 2.530.000 1.940.000
Andre fordringer 50.000 54.000 29.000 66.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 131.000 1.265.000 1.020.000 1.337.000
Sum omløpsmidler 333.000 749.000 3.371.000 3.617.000 3.327.000
Sum eiendeler 1.430.000 2.265.000 5.627.000 6.045.000 4.553.000
Sum opptjent egenkapital -1.571.000 133.000 1.412.000 1.245.000 1.164.000
Sum egenkapital -921.000 783.000 2.062.000 1.895.000 1.814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 55.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 715.000 383.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 0 688.000 942.000 335.000
Leverandørgjeld 522.000 261.000 1.316.000 1.197.000 895.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 202.000 344.000 622.000 987.000 617.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 412.000 494.000 940.000 1.022.000 889.000
Sum kortsiktig gjeld 1.851.000 1.482.000 2.878.000 3.207.000 2.404.000
Sum gjeld og egenkapital 1.430.000 2.265.000 5.628.000 6.044.000 4.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.518.000 -733.000 493.000 410.000 923.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 1.2 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 1.2 1.2 1.4
Soliditet -64.4 34.6 36.6 31.4 39.8
Resultatgrad -27.5 -15.4 1.6 0.7 0.0
Rentedekningsgrad -38.2 -59.6 5.8 8.0 0.1
Gjeldsgrad -2.6 1.9 1.7 2.2 1.5
Total kapitalrentabilitet -116.1 -57.9 4.8 2.1 0.2
Signatur
18.08.2009
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex