Total Rekneskap AS
Juridisk navn:  Total Rekneskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57784030
Eivindvikvegen 1128 Eivindvikvegen 1128 Fax: 57784031
5966 Eivindvik 5966 Eivindvik
Fylke: Kommune:
Vestland Gulen
Org.nr: 939555986
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 7/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut Revisor Astri Vårdal
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.98%
Resultat  
  
-78.14%
Egenkapital  
  
0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.944.000 4.065.000 3.460.000 3.663.000 3.620.000
Resultat: 108.000 494.000 127.000 530.000 500.000
Egenkapital: 1.818.000 1.813.000 1.567.000 1.577.000 1.294.000
Regnskap for  Total Rekneskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.944.000 4.065.000 3.460.000 3.663.000 3.620.000
Driftskostnader -3.940.000 -3.573.000 -3.347.000 -3.155.000 -3.140.000
Driftsresultat 4.000 492.000 113.000 508.000 480.000
Finansinntekter 115.000 24.000 21.000 25.000 25.000
Finanskostnader -10.000 -22.000 -6.000 -3.000 -5.000
Finans 105.000 2.000 15.000 22.000 20.000
Resultat før skatt 108.000 494.000 127.000 530.000 500.000
Skattekostnad -3.000 -128.000 -37.000 -147.000 -135.000
Årsresultat 106.000 366.000 90.000 383.000 365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 668.000 852.000 798.000 855.000 110.000
Sum omløpsmidler 1.911.000 1.996.000 1.505.000 1.391.000 1.855.000
Sum eiendeler 2.579.000 2.848.000 2.303.000 2.246.000 1.965.000
Sum opptjent egenkapital 1.718.000 1.713.000 1.467.000 1.477.000 1.194.000
Sum egenkapital 1.818.000 1.813.000 1.567.000 1.577.000 1.294.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 760.000 1.036.000 736.000 669.000 672.000
Sum gjeld og egenkapital 2.578.000 2.849.000 2.303.000 2.246.000 1.966.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.944.000 4.065.000 3.460.000 3.663.000 3.566.000
Andre inntekter 0 0 0 0 54.000
Driftsinntekter 3.944.000 4.065.000 3.460.000 3.663.000 3.620.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.024.000 -2.689.000 -2.569.000 -2.381.000 -2.365.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -17.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -908.000 -876.000 -770.000 -757.000 -759.000
Driftskostnader -3.940.000 -3.573.000 -3.347.000 -3.155.000 -3.140.000
Driftsresultat 4.000 492.000 113.000 508.000 480.000
Finansinntekter 115.000 24.000 21.000 25.000 25.000
Finanskostnader -10.000 -22.000 -6.000 -3.000 -5.000
Finans 105.000 2.000 15.000 22.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 366.000 90.000 383.000 365.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 9.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 12.000 20.000 28.000 36.000
Sum varige driftsmidler 4.000 12.000 20.000 28.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 664.000 840.000 778.000 827.000 65.000
Sum anleggsmidler 668.000 852.000 798.000 855.000 110.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.068.000 1.012.000 847.000 490.000 320.000
Andre fordringer 4.000 125.000 124.000 177.000 789.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 839.000 859.000 534.000 724.000 746.000
Sum omløpsmidler 1.911.000 1.996.000 1.505.000 1.391.000 1.855.000
Sum eiendeler 2.579.000 2.848.000 2.303.000 2.246.000 1.965.000
Sum opptjent egenkapital 1.718.000 1.713.000 1.467.000 1.477.000 1.194.000
Sum egenkapital 1.818.000 1.813.000 1.567.000 1.577.000 1.294.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 63.000 144.000 53.000 43.000 33.000
Betalbar skatt 3.000 128.000 37.000 147.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 383.000 514.000 400.000 235.000 280.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 312.000 250.000 245.000 244.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 760.000 1.036.000 736.000 669.000 672.000
Sum gjeld og egenkapital 2.578.000 2.849.000 2.303.000 2.246.000 1.966.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.151.000 960.000 769.000 722.000 1.183.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.9 2 2.1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.5 1.9 2 2.1 2.8
Soliditet 70.5 63.6 6 70.2 65.8
Resultatgrad 0.1 12.1 3.3 13.9 13.3
Rentedekningsgrad 0.4 22.4 18.8 177.7 101.0
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.6 18.1 5.8 23.7 25.7
Signatur
29.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex