Torghatten ASA
Juridisk navn:  Torghatten ASA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75018100
Postboks 103 Havnegata 40 Fax: 75018101
8905 Brønnøysund 8900 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 916819927
Aksjekapital: 237.558.875 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/8/1921
Foretakstype: ASA
Tidligere navn: torghatten trafikkselskap asa
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Torghatten Servicesenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.51%
Resultat  
  
34.92%
Egenkapital  
  
8.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.658.000 13.794.000 13.033.000 13.063.000 15.178.000
Resultat: 254.924.000 188.945.000 165.524.000 45.654.000 33.279.000
Egenkapital: 898.603.000 824.862.000 860.658.000 798.132.000 804.545.000
Regnskap for  Torghatten ASA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.658.000 13.794.000 13.033.000 13.063.000 15.178.000
Driftskostnader -37.372.000 -31.387.000 -30.732.000 -51.358.000 -27.593.000
Driftsresultat -21.714.000 -17.593.000 -17.699.000 -38.295.000 -12.415.000
Finansinntekter 289.585.000 216.770.000 192.388.000 97.985.000 61.985.000
Finanskostnader -12.947.000 -10.232.000 -9.165.000 -14.036.000 -16.291.000
Finans 276.638.000 206.538.000 183.223.000 83.949.000 45.694.000
Resultat før skatt 254.924.000 188.945.000 165.524.000 45.654.000 33.279.000
Skattekostnad -12.608.000 -9.618.000 -12.719.000 -1.501.000 -12.080.000
Årsresultat 242.316.000 179.327.000 152.805.000 44.153.000 21.199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 976.584.000 974.586.000 978.689.000 988.137.000 1.209.640.000
Sum omløpsmidler 382.420.000 321.028.000 310.447.000 280.571.000 158.865.000
Sum eiendeler 1.359.004.000 1.295.614.000 1.289.136.000 1.268.708.000 1.368.505.000
Sum opptjent egenkapital 674.092.000 598.260.000 627.744.000 563.991.000 574.149.000
Sum egenkapital 898.603.000 824.862.000 860.658.000 798.132.000 804.545.000
Sum langsiktig gjeld 290.544.000 295.172.000 220.298.000 271.542.000 523.638.000
Sum kortsiktig gjeld 169.858.000 175.581.000 208.180.000 199.036.000 40.321.000
Sum gjeld og egenkapital 1.359.005.000 1.295.615.000 1.289.136.000 1.268.710.000 1.368.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.020.000 13.749.000 12.868.000 13.063.000 12.476.000
Andre inntekter 638.000 45.000 165.000 0 2.702.000
Driftsinntekter 15.658.000 13.794.000 13.033.000 13.063.000 15.178.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.819.000 -16.582.000 -18.157.000 -18.255.000 -12.753.000
Avskrivning -4.274.000 -3.864.000 -3.451.000 -3.533.000 -3.729.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.279.000 -10.941.000 -9.124.000 -29.570.000 -11.111.000
Driftskostnader -37.372.000 -31.387.000 -30.732.000 -51.358.000 -27.593.000
Driftsresultat -21.714.000 -17.593.000 -17.699.000 -38.295.000 -12.415.000
Finansinntekter 289.585.000 216.770.000 192.388.000 97.985.000 61.985.000
Finanskostnader -12.947.000 -10.232.000 -9.165.000 -14.036.000 -16.291.000
Finans 276.638.000 206.538.000 183.223.000 83.949.000 45.694.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -23.756.000
Årsresultat 242.316.000 179.327.000 152.805.000 44.153.000 21.199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 816.000 1.495.000 351.000 0 0
Fast eiendom 54.942.000 52.604.000 42.845.000 41.297.000 44.533.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 747.000 760.000 884.000 1.077.000 1.673.000
Sum varige driftsmidler 55.689.000 53.364.000 43.729.000 42.374.000 46.206.000
Sum finansielle anleggsmidler 920.079.000 919.727.000 934.609.000 945.763.000 1.163.434.000
Sum anleggsmidler 976.584.000 974.586.000 978.689.000 988.137.000 1.209.640.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.896.000 2.526.000 3.184.000 5.568.000 4.772.000
Andre fordringer 283.672.000 190.792.000 201.948.000 156.640.000 126.772.000
Sum investeringer 41.430.000 36.798.000 14.640.000 12.264.000 13.934.000
Kasse, bank 51.422.000 90.912.000 90.675.000 106.099.000 13.387.000
Sum omløpsmidler 382.420.000 321.028.000 310.447.000 280.571.000 158.865.000
Sum eiendeler 1.359.004.000 1.295.614.000 1.289.136.000 1.268.708.000 1.368.505.000
Sum opptjent egenkapital 674.092.000 598.260.000 627.744.000 563.991.000 574.149.000
Sum egenkapital 898.603.000 824.862.000 860.658.000 798.132.000 804.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.473.000 7.799.000 6.450.000 6.101.000 6.477.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 486.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 290.544.000 295.172.000 220.298.000 271.542.000 523.638.000
Leverandørgjeld 4.441.000 1.253.000 2.331.000 2.336.000 1.633.000
Betalbar skatt 11.933.000 6.155.000 1.266.000 1.616.000 1.825.000
Skyldig offentlige avgifter 6.296.000 1.852.000 1.974.000 1.814.000 1.316.000
Utbytte 0 0 0 0 -23.756.000
Annen kortsiktig gjeld 52.164.000 71.297.000 131.341.000 145.272.000 11.630.000
Sum kortsiktig gjeld 169.858.000 175.581.000 208.180.000 199.036.000 40.321.000
Sum gjeld og egenkapital 1.359.005.000 1.295.615.000 1.289.136.000 1.268.710.000 1.368.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.562.000 145.447.000 102.267.000 81.535.000 118.544.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.8 1.5 1.4 3.9
Likviditetsgrad 2 2.3 1.8 1.5 1.4 4.0
Soliditet 66.1 63.7 66.8 62.9 58.8
Resultatgrad -138.7 -127.5 -135.8 -293.2 -81.8
Rentedekningsgrad -1.7 -1.7 -1.9 -2.7 3.0
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 19.7 15.4 13.6 4.7 3.6
Signatur
17.06.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex