Tallberg Elektro AS
Juridisk navn:  Tallberg Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22796640
Stanseveien 4 Stanseveien 4 Fax: 22154500
0975 Oslo 975 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930850225
Aksjekapital: 154.500 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 7/1/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.22%
Resultat  
  
17.4%
Egenkapital  
  
3.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 62.839.000 59.158.000 53.849.000 36.095.000 50.064.000
Resultat: 3.381.000 2.880.000 5.187.000 -1.206.000 3.825.000
Egenkapital: 4.337.000 4.203.000 3.596.000 2.660.000 3.584.000
Regnskap for  Tallberg Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 62.839.000 59.158.000 53.849.000 36.095.000 50.064.000
Driftskostnader -59.411.000 -56.303.000 -48.671.000 -37.311.000 -46.290.000
Driftsresultat 3.429.000 2.856.000 5.179.000 -1.216.000 3.774.000
Finansinntekter 10.000 27.000 9.000 13.000 53.000
Finanskostnader -58.000 -3.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans -48.000 24.000 8.000 10.000 52.000
Resultat før skatt 3.381.000 2.880.000 5.187.000 -1.206.000 3.825.000
Skattekostnad -747.000 -674.000 -1.251.000 282.000 -1.048.000
Årsresultat 2.634.000 2.207.000 3.936.000 -924.000 2.777.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 404.000 443.000 36.000 394.000 194.000
Sum omløpsmidler 18.660.000 14.485.000 20.181.000 9.569.000 14.876.000
Sum eiendeler 19.064.000 14.928.000 20.217.000 9.963.000 15.070.000
Sum opptjent egenkapital 4.183.000 4.049.000 3.442.000 2.505.000 3.429.000
Sum egenkapital 4.337.000 4.203.000 3.596.000 2.660.000 3.584.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.727.000 10.725.000 16.621.000 7.303.000 11.486.000
Sum gjeld og egenkapital 19.065.000 14.929.000 20.218.000 9.963.000 15.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.839.000 59.121.000 53.822.000 36.076.000 50.039.000
Andre inntekter 0 38.000 27.000 19.000 25.000
Driftsinntekter 62.839.000 59.158.000 53.849.000 36.095.000 50.064.000
Varekostnad -28.369.000 -27.590.000 -21.739.000 -14.109.000 -21.146.000
Lønninger -26.295.000 -24.975.000 -23.369.000 -19.766.000 -21.388.000
Avskrivning -102.000 -14.000 -92.000 -108.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.645.000 -3.724.000 -3.471.000 -3.328.000 -3.658.000
Driftskostnader -59.411.000 -56.303.000 -48.671.000 -37.311.000 -46.290.000
Driftsresultat 3.429.000 2.856.000 5.179.000 -1.216.000 3.774.000
Finansinntekter 10.000 27.000 9.000 13.000 53.000
Finanskostnader -58.000 -3.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans -48.000 24.000 8.000 10.000 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -1.600.000 -3.000.000 0 -3.000.000
Årsresultat 2.634.000 2.207.000 3.936.000 -924.000 2.777.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 50.000 36.000 303.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 399.000 393.000 0 91.000 174.000
Sum varige driftsmidler 399.000 393.000 0 91.000 174.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 404.000 443.000 36.000 394.000 194.000
Varebeholdning 4.286.000 3.384.000 1.802.000 1.186.000 1.755.000
Kundefordringer 10.544.000 4.686.000 13.283.000 5.961.000 6.418.000
Andre fordringer 1.039.000 883.000 663.000 814.000 871.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.791.000 5.532.000 4.432.000 1.607.000 5.832.000
Sum omløpsmidler 18.660.000 14.485.000 20.181.000 9.569.000 14.876.000
Sum eiendeler 19.064.000 14.928.000 20.217.000 9.963.000 15.070.000
Sum opptjent egenkapital 4.183.000 4.049.000 3.442.000 2.505.000 3.429.000
Sum egenkapital 4.337.000 4.203.000 3.596.000 2.660.000 3.584.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.247.000 2.268.000 5.446.000 2.807.000 2.002.000
Betalbar skatt 701.000 688.000 984.000 0 1.060.000
Skyldig offentlige avgifter 3.816.000 2.829.000 3.813.000 2.403.000 2.469.000
Utbytte -2.500.000 -1.600.000 -3.000.000 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.463.000 3.341.000 3.378.000 2.093.000 2.955.000
Sum kortsiktig gjeld 14.727.000 10.725.000 16.621.000 7.303.000 11.486.000
Sum gjeld og egenkapital 19.065.000 14.929.000 20.218.000 9.963.000 15.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.933.000 3.760.000 3.560.000 2.266.000 3.390.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 22.7 28.2 17.8 26.7 23.8
Resultatgrad 5.5 4.8 9.6 -3.4 7.5
Rentedekningsgrad 59.1 9 5 -405.3 3827.0
Gjeldsgrad 3.4 2.6 4.6 2.7 3.2
Total kapitalrentabilitet 1 19.3 25.7 -12.1 25.4
Signatur
12.04.2019
SIGNATUR HVER FOR SEG
HOFF TORE
SIGNATUR HVER FOR SEG
HOFF ØIVIND
Prokurister
16.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex