Tall Teller As
Juridisk navn:  Tall Teller As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95486350
1. Etasje Audnedalsveien 4417 1. Etasje Audnedalsveien 4417 Fax:
4529 Byremo 4529 Byremo
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 997065859
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/30/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.86%
Resultat  
  
4.63%
Egenkapital  
  
-9.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.350.000 2.011.000 2.333.000 1.995.000 1.964.000
Resultat: 610.000 583.000 782.000 741.000 468.000
Egenkapital: 101.000 112.000 103.000 104.000 124.000
Regnskap for  Tall Teller As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.350.000 2.011.000 2.333.000 1.995.000 1.964.000
Driftskostnader -1.739.000 -1.430.000 -1.551.000 -1.257.000 -1.497.000
Driftsresultat 610.000 581.000 782.000 739.000 468.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 1.000 3.000 0
Resultat før skatt 610.000 583.000 782.000 741.000 468.000
Skattekostnad -136.000 -134.000 -194.000 -201.000 -173.000
Årsresultat 474.000 449.000 589.000 540.000 295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 5.000 6.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 975.000 961.000 1.139.000 1.072.000 786.000
Sum eiendeler 979.000 966.000 1.145.000 1.082.000 796.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 12.000 3.000 4.000 24.000
Sum egenkapital 101.000 112.000 103.000 104.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 878.000 854.000 1.042.000 978.000 672.000
Sum gjeld og egenkapital 979.000 966.000 1.145.000 1.082.000 796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.350.000 2.001.000 2.333.000 1.992.000 1.960.000
Andre inntekter 0 10.000 0 3.000 3.000
Driftsinntekter 2.350.000 2.011.000 2.333.000 1.995.000 1.964.000
Varekostnad -378.000 -232.000 -151.000 -67.000 -132.000
Lønninger -1.007.000 -855.000 -1.071.000 -811.000 -847.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -343.000 -329.000 -379.000 -518.000
Driftskostnader -1.739.000 -1.430.000 -1.551.000 -1.257.000 -1.497.000
Driftsresultat 610.000 581.000 782.000 739.000 468.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 1.000 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -485.000 -440.000 -590.000 -560.000 -300.000
Årsresultat 474.000 449.000 589.000 540.000 295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 5.000 6.000 10.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 5.000 6.000 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 371.000 288.000 355.000 243.000 222.000
Andre fordringer 16.000 10.000 6.000 0 200.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 588.000 663.000 777.000 829.000 365.000
Sum omløpsmidler 975.000 961.000 1.139.000 1.072.000 786.000
Sum eiendeler 979.000 966.000 1.145.000 1.082.000 796.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 12.000 3.000 4.000 24.000
Sum egenkapital 101.000 112.000 103.000 104.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 54.000 17.000 2.000 10.000
Betalbar skatt 135.000 133.000 190.000 201.000 169.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 131.000 145.000 139.000 112.000
Utbytte -485.000 -440.000 -590.000 -560.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 115.000 96.000 100.000 636.000 381.000
Sum kortsiktig gjeld 878.000 854.000 1.042.000 978.000 672.000
Sum gjeld og egenkapital 979.000 966.000 1.145.000 1.082.000 796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 107.000 97.000 94.000 114.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 10.3 11.6 9 9.6 15.6
Resultatgrad 2 28.9 33.5 3 23.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 8.7 7.6 10.1 9.4 5.4
Total kapitalrentabilitet 62.3 60.4 68.4 68.6 58.8
Signatur
06.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex