Tall Ship Models Norway As
Juridisk navn:  Tall Ship Models Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gåserudgata 2A Gåserudgata 2A Fax:
3032 Drammen 3032 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 999613438
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Motzfeldt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.99%
Resultat  
  
-53.33%
Egenkapital  
  
-766.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 219.000 322.000 339.000 424.000 153.000
Resultat: -230.000 -150.000 135.000 -16.000 35.000
Egenkapital: -260.000 -30.000 120.000 17.000 33.000
Regnskap for  Tall Ship Models Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 219.000 322.000 339.000 424.000 153.000
Driftskostnader -460.000 -460.000 -203.000 -440.000 -122.000
Driftsresultat -241.000 -137.000 135.000 -16.000 31.000
Finansinntekter 10.000 0 0 0 5.000
Finanskostnader 0 -13.000 0 0 0
Finans 10.000 -13.000 0 0 5.000
Resultat før skatt -230.000 -150.000 135.000 -16.000 35.000
Skattekostnad 0 0 -31.000 0 -1.000
Årsresultat -230.000 -150.000 104.000 -16.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 217.000 271.000 309.000 201.000 165.000
Sum eiendeler 217.000 271.000 309.000 201.000 165.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 -60.000 90.000 -13.000 3.000
Sum egenkapital -260.000 -30.000 120.000 17.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 477.000 301.000 189.000 184.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 271.000 309.000 201.000 166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 219.000 322.000 339.000 424.000 153.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 219.000 322.000 339.000 424.000 153.000
Varekostnad -197.000 -260.000 -71.000 -257.000 -55.000
Lønninger -1.000 0 0 -2.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -200.000 -132.000 -181.000 -67.000
Driftskostnader -460.000 -460.000 -203.000 -440.000 -122.000
Driftsresultat -241.000 -137.000 135.000 -16.000 31.000
Finansinntekter 10.000 0 0 0 5.000
Finanskostnader 0 -13.000 0 0 0
Finans 10.000 -13.000 0 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -230.000 -150.000 104.000 -16.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 140.000 227.000 193.000 177.000 132.000
Kundefordringer 3.000 19.000 24.000 8.000 15.000
Andre fordringer 73.000 19.000 74.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 6.000 19.000 1.000 18.000
Sum omløpsmidler 217.000 271.000 309.000 201.000 165.000
Sum eiendeler 217.000 271.000 309.000 201.000 165.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 -60.000 90.000 -13.000 3.000
Sum egenkapital -260.000 -30.000 120.000 17.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 8.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 31.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 22.000 40.000 16.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 462.000 279.000 118.000 161.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 477.000 301.000 189.000 184.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 271.000 309.000 201.000 166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -260.000 -30.000 120.000 17.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9 1.6 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.6 0.2 0.3
Soliditet -119.8 -11.1 38.8 8.5 19.9
Resultatgrad -42.5 39.8 -3.8 20.3
Rentedekningsgrad -10.5
Gjeldsgrad -1.8 1.6 10.8 4.0
Total kapitalrentabilitet -106.5 -50.6 43.7 -8.0 21.7
Signatur
30.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex