Tall Holding AS
Juridisk navn:  Tall Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storgata 88 Storgata 88 Fax:
3921 Porsgrunn 3921 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 989589164
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
-1.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -12.000 -6.000 -96.000 -213.000
Egenkapital: 1.049.000 1.061.000 1.070.000 1.075.000 1.169.000
Regnskap for  Tall Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 4.000 4.000 7.000 9.000 35.000
Finanskostnader -8.000 -5.000 -2.000 -95.000 -237.000
Finans -4.000 -1.000 5.000 -86.000 -202.000
Resultat før skatt -15.000 -12.000 -6.000 -96.000 -213.000
Skattekostnad 3.000 2.000 1.000 2.000 -5.000
Årsresultat -12.000 -9.000 -5.000 -94.000 -217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 720.000 716.000 714.000 712.000 798.000
Sum omløpsmidler 882.000 889.000 1.046.000 1.050.000 1.051.000
Sum eiendeler 1.602.000 1.605.000 1.760.000 1.762.000 1.849.000
Sum opptjent egenkapital 949.000 961.000 970.000 975.000 1.069.000
Sum egenkapital 1.049.000 1.061.000 1.070.000 1.075.000 1.169.000
Sum langsiktig gjeld 552.000 544.000 689.000 687.000 680.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.601.000 1.605.000 1.759.000 1.762.000 1.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 4.000 4.000 7.000 9.000 35.000
Finanskostnader -8.000 -5.000 -2.000 -95.000 -237.000
Finans -4.000 -1.000 5.000 -86.000 -202.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -9.000 -5.000 -94.000 -217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 6.000 3.000 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 710.000 710.000 710.000 710.000 798.000
Sum anleggsmidler 720.000 716.000 714.000 712.000 798.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 882.000 889.000 1.046.000 1.050.000 1.051.000
Sum omløpsmidler 882.000 889.000 1.046.000 1.050.000 1.051.000
Sum eiendeler 1.602.000 1.605.000 1.760.000 1.762.000 1.849.000
Sum opptjent egenkapital 949.000 961.000 970.000 975.000 1.069.000
Sum egenkapital 1.049.000 1.061.000 1.070.000 1.075.000 1.169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 552.000 544.000 689.000 687.000 680.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.601.000 1.605.000 1.759.000 1.762.000 1.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 882.000 889.000 1.046.000 1.050.000 1.051.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 65.5 66.1 60.8 6 63.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.4 -2.2 -5.5 -0.1 0.1
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.4 -0.2 -0.1 1.3
Signatur
07.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex