Takst & Befaringssenteret As
Juridisk navn:  Takst & Befaringssenteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22225901
Sigurd Hoels Vei 98 Sigurd Hoels Vei 98 Fax:
0655 Oslo 655 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917362475
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/4/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Cirrus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
57.38%
Resultat  
  
307.09%
Egenkapital  
  
46.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 13.473.000 8.561.000 2.338.000
Resultat: 2.239.000 550.000 193.000
Egenkapital: 525.000 358.000 223.000
Regnskap for  Takst & Befaringssenteret As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.473.000 8.561.000 2.338.000
Driftskostnader -11.183.000 -8.011.000 -2.146.000
Driftsresultat 2.290.000 551.000 193.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -52.000 0 0
Finans -51.000 0 0
Resultat før skatt 2.239.000 550.000 193.000
Skattekostnad -573.000 -132.000 0
Årsresultat 1.667.000 418.000 193.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.815.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.717.000 922.000 396.000
Sum eiendeler 4.532.000 922.000 396.000
Sum opptjent egenkapital 495.000 328.000 193.000
Sum egenkapital 525.000 358.000 223.000
Sum langsiktig gjeld 1.276.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.732.000 564.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 4.533.000 922.000 396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.238.000 8.354.000 2.303.000
Andre inntekter 235.000 208.000 35.000
Driftsinntekter 13.473.000 8.561.000 2.338.000
Varekostnad -9.663.000 -12.000 -12.000
Lønninger -395.000 -68.000 0
Avskrivning -35.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.090.000 -7.931.000 -2.134.000
Driftskostnader -11.183.000 -8.011.000 -2.146.000
Driftsresultat 2.290.000 551.000 193.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -52.000 0 0
Finans -51.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -300.000 0
Årsresultat 1.667.000 418.000 193.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.771.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.815.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.815.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 941.000 641.000 183.000
Andre fordringer 399.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.376.000 279.000 211.000
Sum omløpsmidler 2.717.000 922.000 396.000
Sum eiendeler 4.532.000 922.000 396.000
Sum opptjent egenkapital 495.000 328.000 193.000
Sum egenkapital 525.000 358.000 223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.276.000 0 0
Leverandørgjeld 403.000 169.000 115.000
Betalbar skatt 519.000 83.000 0
Skyldig offentlige avgifter 274.000 5.000 58.000
Utbytte -1.500.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.732.000 564.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 4.533.000 922.000 396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.000 358.000 223.000
Likviditetsgrad 1 1 1.6 2.3
Likviditetsgrad 2 1 1.6 2.3
Soliditet 11.6 38.8 56.3
Resultatgrad 1 6.4 8.3
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 7.6 1.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 50.5 59.8 48.7
Signatur
27.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex