Takst Nord As
Juridisk navn:  Takst Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 4083 Jensvoll Trålveien 56 Fax:
8089 Bodø 8013 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 921077009
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 281.000
Resultat: -26.000
Egenkapital: 9.000
Regnskap for  Takst Nord As
Resultat 2018
Driftsinntekter 281.000
Driftskostnader -307.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -26.000
Skattekostnad 5.000
Årsresultat -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000
Sum omløpsmidler 217.000
Sum eiendeler 222.000
Sum opptjent egenkapital -21.000
Sum egenkapital 9.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 214.000
Sum gjeld og egenkapital 223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 281.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 281.000
Varekostnad 0
Lønninger -133.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -174.000
Driftskostnader -307.000
Driftsresultat -26.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 5.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 5.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 59.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 158.000
Sum omløpsmidler 217.000
Sum eiendeler 222.000
Sum opptjent egenkapital -21.000
Sum egenkapital 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 100.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000
Sum kortsiktig gjeld 214.000
Sum gjeld og egenkapital 223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 4
Resultatgrad -9.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 23.8
Total kapitalrentabilitet -11.7
Signatur
29.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex