Takst I Nord As
Juridisk navn:  Takst I Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industriveien 4 Industriveien 4 Fax:
9360 Bardu 9360 Bardu
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Bardu
Org.nr: 921011598
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/15/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 51.000
Resultat: 23.000
Egenkapital: 47.000
Regnskap for  Takst I Nord As
Resultat 2018
Driftsinntekter 51.000
Driftskostnader -29.000
Driftsresultat 23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 23.000
Skattekostnad -5.000
Årsresultat 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 63.000
Sum eiendeler 63.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 47.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 51.000
Driftsinntekter 51.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -29.000
Driftskostnader -29.000
Driftsresultat 23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 57.000
Sum omløpsmidler 63.000
Sum eiendeler 63.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000
Likviditetsgrad 1 4.2
Likviditetsgrad 2 4.2
Soliditet 75.8
Resultatgrad 45.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 37.1
Signatur
19.06.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
MYRVANG TRYGVE VIDAR
SIGNATUR HVER FOR SEG
BRUHAUG HESSEBERG YNGVE
Prokurister
19.06.2018
PROKURA HVER FOR SEG
MYRVANG TRYGVE VIDAR
PROKURA HVER FOR SEG
BRUHAUG HESSEBERG YNGVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex