Sveising-bygg As
Juridisk navn:  Sveising-bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94113825
Lokalveien 41A Lokalveien 41A Fax:
1626 Manstad 1626 Manstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 818991592
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 4/5/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: K.I Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.56%
Resultat  
  
-18.48%
Egenkapital  
  
-28.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 13.087.000 11.424.000 835.000
Resultat: 441.000 541.000 149.000
Egenkapital: 397.000 553.000 138.000
Regnskap for  Sveising-bygg As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.087.000 11.424.000 835.000
Driftskostnader -12.634.000 -10.873.000 -685.000
Driftsresultat 455.000 552.000 150.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -11.000 -1.000
Finans -15.000 -11.000 -1.000
Resultat før skatt 441.000 541.000 149.000
Skattekostnad -97.000 -126.000 -34.000
Årsresultat 344.000 415.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 260.000 4.000
Sum omløpsmidler 3.177.000 5.165.000 519.000
Sum eiendeler 3.389.000 5.425.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 530.000 115.000
Sum egenkapital 397.000 553.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.886.000 4.863.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 3.389.000 5.426.000 524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.651.000 11.424.000 835.000
Andre inntekter 437.000 0 0
Driftsinntekter 13.087.000 11.424.000 835.000
Varekostnad -113.000 -44.000 -57.000
Lønninger -9.912.000 -9.287.000 -489.000
Avskrivning -54.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.555.000 -1.533.000 -139.000
Driftskostnader -12.634.000 -10.873.000 -685.000
Driftsresultat 455.000 552.000 150.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -11.000 -1.000
Finans -15.000 -11.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0
Årsresultat 344.000 415.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 251.000 0
Sum varige driftsmidler 212.000 251.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 4.000
Sum anleggsmidler 212.000 260.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.871.000 3.644.000 240.000
Andre fordringer 42.000 92.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 264.000 1.430.000 279.000
Sum omløpsmidler 3.177.000 5.165.000 519.000
Sum eiendeler 3.389.000 5.425.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 530.000 115.000
Sum egenkapital 397.000 553.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 107.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 107.000 10.000 0
Leverandørgjeld 83.000 100.000 14.000
Betalbar skatt 0 117.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 903.000 1.977.000 232.000
Utbytte -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.400.000 2.669.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 2.886.000 4.863.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 3.389.000 5.426.000 524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 291.000 302.000 133.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3
Soliditet 11.7 10.2 26.3
Resultatgrad 3.5 4.8 1
Rentedekningsgrad 28.4 50.2 1
Gjeldsgrad 7.5 8.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 13.5 10.2 28.6
Signatur
16.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex