Sveising-bygg As
Juridisk navn:  Sveising-bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94113825
Lokalveien 41A Lokalveien 41A Fax:
1626 Manstad 1626 Manstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 818991592
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 4/5/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: K.I Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1268.14%
Resultat  
  
263.09%
Egenkapital  
  
300.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 11.424.000 835.000
Resultat: 541.000 149.000
Egenkapital: 553.000 138.000
Regnskap for  Sveising-bygg As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 11.424.000 835.000
Driftskostnader -10.873.000 -685.000
Driftsresultat 552.000 150.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 -1.000
Finans -11.000 -1.000
Resultat før skatt 541.000 149.000
Skattekostnad -126.000 -34.000
Årsresultat 415.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 260.000 4.000
Sum omløpsmidler 5.165.000 519.000
Sum eiendeler 5.425.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 530.000 115.000
Sum egenkapital 553.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.863.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 5.426.000 524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.424.000 835.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 11.424.000 835.000
Varekostnad -44.000 -57.000
Lønninger -9.287.000 -489.000
Avskrivning -9.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.533.000 -139.000
Driftskostnader -10.873.000 -685.000
Driftsresultat 552.000 150.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 -1.000
Finans -11.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 415.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 251.000 0
Sum varige driftsmidler 251.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 4.000
Sum anleggsmidler 260.000 4.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 3.644.000 240.000
Andre fordringer 92.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.430.000 279.000
Sum omløpsmidler 5.165.000 519.000
Sum eiendeler 5.425.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 530.000 115.000
Sum egenkapital 553.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 0
Leverandørgjeld 100.000 14.000
Betalbar skatt 117.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 1.977.000 232.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.669.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 4.863.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 5.426.000 524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 302.000 133.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3
Soliditet 10.2 26.3
Resultatgrad 4.8 1
Rentedekningsgrad 50.2 1
Gjeldsgrad 8.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 10.2 28.6
Signatur
16.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex