Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter
Juridisk navn:  Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56553350
Postboks 53 Kaldestad Fax: 56553351
5601 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvam
Org.nr: 955505468
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/26/1984
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-99.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 119.000 127.000 247.000 226.000
Resultat: 0 -47.000 -40.000 80.000 59.000
Egenkapital: 2.000 1.864.000 1.911.000 1.951.000 1.871.000
Regnskap for  Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 119.000 127.000 247.000 226.000
Driftskostnader 0 -166.000 -167.000 -167.000 -167.000
Driftsresultat 0 -47.000 -40.000 80.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -47.000 -40.000 80.000 59.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -47.000 -40.000 80.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 2.744.000 2.912.000 3.079.000 3.245.000
Sum omløpsmidler 0 47.000 48.000 47.000 47.000
Sum eiendeler 3.000 2.791.000 2.960.000 3.126.000 3.292.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.664.000 1.711.000 1.751.000 1.671.000
Sum egenkapital 2.000 1.864.000 1.911.000 1.951.000 1.871.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 929.000 1.049.000 1.175.000 1.421.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 2.793.000 2.960.000 3.126.000 3.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 119.000 127.000 247.000 226.000
Driftsinntekter 0 119.000 127.000 247.000 226.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -166.000 -167.000 -167.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -166.000 -167.000 -167.000 -167.000
Driftsresultat 0 -47.000 -40.000 80.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -47.000 -40.000 80.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.000 2.330.000 2.417.000 2.781.000 2.591.000
Maskiner anlegg 0 242.000 476.000 22.000 327.000
Driftsløsøre 0 153.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.000 2.725.000 2.893.000 3.060.000 3.226.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum anleggsmidler 3.000 2.744.000 2.912.000 3.079.000 3.245.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 47.000 48.000 47.000 47.000
Sum omløpsmidler 0 47.000 48.000 47.000 47.000
Sum eiendeler 3.000 2.791.000 2.960.000 3.126.000 3.292.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.664.000 1.711.000 1.751.000 1.671.000
Sum egenkapital 2.000 1.864.000 1.911.000 1.951.000 1.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 929.000 1.049.000 1.175.000 1.421.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 2.793.000 2.960.000 3.126.000 3.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 47.000 48.000 47.000 47.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 66.7 66.7 64.6 62.4 56.8
Resultatgrad -39.5 -31.5 32.4 26.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 0 -1.7 -1.4 2.6 1.8
Signatur
06.06.2016
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
06.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex