Stiftinga Fest I Vest
Juridisk navn:  Stiftinga Fest I Vest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks14 Sagvågsbrekko 2 Fax:
5408 Sagvåg 5410 Sagvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 819088632
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2017
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ecit Stord As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.25%
Resultat  
  
-1533.33%
Egenkapital  
  
-37.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.560.000 1.207.000 1.013.000
Resultat: -98.000 -6.000 163.000
Egenkapital: 160.000 257.000 263.000
Regnskap for  Stiftinga Fest I Vest
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.560.000 1.207.000 1.013.000
Driftskostnader -1.655.000 -1.213.000 -849.000
Driftsresultat -96.000 -6.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt -98.000 -6.000 163.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -98.000 -6.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 167.000 330.000 263.000
Sum eiendeler 167.000 330.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 157.000 163.000
Sum egenkapital 160.000 257.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 73.000 0
Sum gjeld og egenkapital 167.000 330.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.550.000 1.207.000 1.013.000
Andre inntekter 10.000 0 0
Driftsinntekter 1.560.000 1.207.000 1.013.000
Varekostnad -273.000 -177.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.382.000 -1.036.000 -849.000
Driftskostnader -1.655.000 -1.213.000 -849.000
Driftsresultat -96.000 -6.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -98.000 -6.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.000 1.000 0
Andre fordringer 74.000 47.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 88.000 282.000 263.000
Sum omløpsmidler 167.000 330.000 263.000
Sum eiendeler 167.000 330.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 157.000 163.000
Sum egenkapital 160.000 257.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 32.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 41.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 73.000 0
Sum gjeld og egenkapital 167.000 330.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 257.000 263.000
Likviditetsgrad 1 23.9 4.5
Likviditetsgrad 2 23.9 4.5 0
Soliditet 95.8 77.9 1
Resultatgrad -6.2 -0.5 16.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3 0
Total kapitalrentabilitet -57.5 -1.8 6
Prokurister
27.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex