Stiftelsen Vigsnes Grubeområde
Juridisk navn:  Stiftelsen Vigsnes Grubeområde
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52840210
Postboks 195 Visnes Fax: 52831647
4299 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 966038292
Aksjekapital: 2.200.066 NOK
Etableringsdato: 1/1/1993 1
Foretakstype: STI
Revisor: Tsrevisjon As
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.73%
Resultat  
  
-113.22%
Egenkapital  
  
-1.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 709.000 1.009.000 2.488.000 1.675.000 1.072.000
Resultat: -32.000 242.000 208.000 110.000 2.000
Egenkapital: 2.284.000 2.316.000 2.074.000 1.866.000 1.756.000
Regnskap for  Stiftelsen Vigsnes Grubeområde
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 709.000 1.009.000 2.488.000 1.675.000 1.072.000
Driftskostnader -742.000 -767.000 -2.274.000 -1.561.000 -1.070.000
Driftsresultat -32.000 242.000 214.000 114.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 -5.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -6.000 -5.000 -1.000
Resultat før skatt -32.000 242.000 208.000 110.000 2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 242.000 208.000 110.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.512.000 1.532.000 1.553.000 1.574.000 1.594.000
Sum omløpsmidler 849.000 845.000 537.000 372.000 423.000
Sum eiendeler 2.361.000 2.377.000 2.090.000 1.946.000 2.017.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 116.000 -126.000 -334.000 -444.000
Sum egenkapital 2.284.000 2.316.000 2.074.000 1.866.000 1.756.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 120.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 62.000 16.000 79.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 2.361.000 2.378.000 2.090.000 1.945.000 2.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.000 135.000 163.000 57.000 0
Andre inntekter 588.000 875.000 2.325.000 1.618.000 1.072.000
Driftsinntekter 709.000 1.009.000 2.488.000 1.675.000 1.072.000
Varekostnad -8.000 -121.000 -170.000 -52.000 -85.000
Lønninger -50.000 0 0 0 0
Avskrivning -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -663.000 -625.000 -2.083.000 -1.488.000 -964.000
Driftskostnader -742.000 -767.000 -2.274.000 -1.561.000 -1.070.000
Driftsresultat -32.000 242.000 214.000 114.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 -5.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -6.000 -5.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 242.000 208.000 110.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.512.000 1.532.000 1.553.000 1.574.000 1.594.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.512.000 1.532.000 1.553.000 1.574.000 1.594.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.512.000 1.532.000 1.553.000 1.574.000 1.594.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 4.000 100.000 36.000 159.000
Andre fordringer 82.000 48.000 0 162.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 724.000 793.000 437.000 173.000 264.000
Sum omløpsmidler 849.000 845.000 537.000 372.000 423.000
Sum eiendeler 2.361.000 2.377.000 2.090.000 1.946.000 2.017.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 116.000 -126.000 -334.000 -444.000
Sum egenkapital 2.284.000 2.316.000 2.074.000 1.866.000 1.756.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 120.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 120.000
Leverandørgjeld 77.000 62.000 16.000 79.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 99.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 62.000 16.000 79.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 2.361.000 2.378.000 2.090.000 1.945.000 2.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 772.000 783.000 521.000 293.000 281.000
Likviditetsgrad 1 1 13.6 33.6 4.7 3.0
Likviditetsgrad 2 1 13.6 33.6 4.7 3.0
Soliditet 96.7 97.4 99.2 95.9 87.0
Resultatgrad -4.5 2 8.6 6.8 0.3
Rentedekningsgrad 2 35.7 22.8 3.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.4 10.2 10.2 5.9 0.1
Signatur
06.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex