Stiftelsen Valdresklinikken
Juridisk navn:  Stiftelsen Valdresklinikken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61362970
Postboks 24 Fax: 61365572
2909 Aurdal 2910 Aurdal
Fylke: Kommune:
Oppland Nord-aurdal
Org.nr: 963971729
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 10/6/1991
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsbyrået Aksel Erlend Kopperud
Regnskapsfører: Fagernes Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.51%
Resultat  
  
-171.43%
Egenkapital  
  
-3.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.283.000 22.712.000 22.275.000 21.670.000 19.010.000
Resultat: -370.000 518.000 938.000 647.000 918.000
Egenkapital: 10.970.000 11.340.000 10.823.000 9.884.000 8.637.000
Regnskap for  Stiftelsen Valdresklinikken
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.283.000 22.712.000 22.275.000 21.670.000 19.010.000
Driftskostnader -23.698.000 -22.241.000 -21.343.000 -20.999.000 -18.045.000
Driftsresultat -415.000 471.000 932.000 672.000 966.000
Finansinntekter 47.000 48.000 44.000 70.000 84.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -38.000 -95.000 -133.000
Finans 45.000 47.000 6.000 -25.000 -49.000
Resultat før skatt -370.000 518.000 938.000 647.000 918.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -370.000 518.000 938.000 647.000 918.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.380.000 7.803.000 7.304.000 7.753.000 7.378.000
Sum omløpsmidler 6.878.000 6.551.000 6.491.000 6.952.000 6.283.000
Sum eiendeler 14.258.000 14.354.000 13.795.000 14.705.000 13.661.000
Sum opptjent egenkapital 10.370.000 10.740.000 10.223.000 9.284.000 8.637.000
Sum egenkapital 10.970.000 11.340.000 10.823.000 9.884.000 8.637.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.795.000 2.055.000
Sum kortsiktig gjeld 3.288.000 3.013.000 2.973.000 3.026.000 2.369.000
Sum gjeld og egenkapital 14.258.000 14.353.000 13.796.000 14.705.000 13.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.280.000 22.712.000 22.093.000 21.660.000 19.010.000
Andre inntekter 3.000 0 183.000 10.000 0
Driftsinntekter 23.283.000 22.712.000 22.275.000 21.670.000 19.010.000
Varekostnad -2.387.000 -2.360.000 -2.059.000 -1.950.000 -1.656.000
Lønninger -16.479.000 -15.060.000 -14.259.000 -12.990.000 -11.181.000
Avskrivning -557.000 -585.000 -615.000 -604.000 -551.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.275.000 -4.236.000 -4.410.000 -5.455.000 -4.657.000
Driftskostnader -23.698.000 -22.241.000 -21.343.000 -20.999.000 -18.045.000
Driftsresultat -415.000 471.000 932.000 672.000 966.000
Finansinntekter 47.000 48.000 44.000 70.000 84.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -38.000 -95.000 -133.000
Finans 45.000 47.000 6.000 -25.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -370.000 518.000 938.000 647.000 918.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.904.000 6.164.000 6.359.000 6.614.000 6.256.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.318.000 1.519.000 860.000 1.082.000 1.088.000
Sum varige driftsmidler 7.222.000 7.683.000 7.219.000 7.696.000 7.344.000
Sum finansielle anleggsmidler 158.000 120.000 85.000 57.000 34.000
Sum anleggsmidler 7.380.000 7.803.000 7.304.000 7.753.000 7.378.000
Varebeholdning 252.000 257.000 217.000 195.000 148.000
Kundefordringer 0 2.000 0 0 7.000
Andre fordringer 194.000 77.000 137.000 59.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.432.000 6.215.000 6.138.000 6.698.000 6.083.000
Sum omløpsmidler 6.878.000 6.551.000 6.491.000 6.952.000 6.283.000
Sum eiendeler 14.258.000 14.354.000 13.795.000 14.705.000 13.661.000
Sum opptjent egenkapital 10.370.000 10.740.000 10.223.000 9.284.000 8.637.000
Sum egenkapital 10.970.000 11.340.000 10.823.000 9.884.000 8.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.795.000 2.055.000
Leverandørgjeld 496.000 526.000 341.000 636.000 550.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 791.000 707.000 755.000 571.000 497.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.002.000 1.779.000 1.877.000 1.820.000 1.322.000
Sum kortsiktig gjeld 3.288.000 3.013.000 2.973.000 3.026.000 2.369.000
Sum gjeld og egenkapital 14.258.000 14.353.000 13.796.000 14.705.000 13.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.590.000 3.538.000 3.518.000 3.926.000 3.914.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 2.2 2.3 2.7
Likviditetsgrad 2 2 2.1 2.1 2.3 2.6
Soliditet 76.9 7 78.5 67.2 66.1
Resultatgrad -1.8 2.1 4.2 3.1 5.1
Rentedekningsgrad -207.5 4 24.5 7.8 7.9
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -2.6 3.6 7.1 5.0 8.0
Signatur
02.08.2017
DAGLIG LEDER SAMMEN MED STYRETS FORMANN ELLER TO STYRE-
REPRESENTANTER.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex