Stiftelsen Lillehammer Kunstmuseum
Juridisk navn:  Stiftelsen Lillehammer Kunstmuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61054460
Postboks 264 Stortorget 2 Fax: 61251944
2602 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 970982248
Aksjekapital: 790.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/10/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103.5%
Egenkapital  
  
-0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 5.111.000 17.627.000 19.672.000 16.409.000
Resultat: -5.000 143.000 347.000 -734.000 -760.000
Egenkapital: 1.493.000 1.498.000 4.072.000 3.726.000 3.073.000
Regnskap for  Stiftelsen Lillehammer Kunstmuseum
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 5.111.000 17.627.000 19.672.000 16.409.000
Driftskostnader -9.000 -4.979.000 -17.361.000 -20.486.000 -17.306.000
Driftsresultat -9.000 133.000 266.000 -813.000 -897.000
Finansinntekter 4.000 10.000 83.000 64.000 160.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 15.000 -24.000
Finans 4.000 10.000 81.000 79.000 136.000
Resultat før skatt -5.000 143.000 347.000 -734.000 -760.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 143.000 347.000 -734.000 -760.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.635.000 4.209.000 2.489.000
Sum omløpsmidler 1.493.000 1.498.000 3.761.000 2.638.000 5.109.000
Sum eiendeler 1.493.000 1.498.000 7.396.000 6.847.000 7.598.000
Sum opptjent egenkapital 703.000 708.000 3.282.000 2.936.000 2.283.000
Sum egenkapital 1.493.000 1.498.000 4.072.000 3.726.000 3.073.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.323.000 3.122.000 4.525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.493.000 1.498.000 7.395.000 6.848.000 7.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 623.000 2.584.000 3.265.000 1.174.000
Andre inntekter 0 0 15.043.000 16.408.000 15.234.000
Driftsinntekter 0 5.111.000 17.627.000 19.672.000 16.409.000
Varekostnad 0 -58.000 -249.000 -472.000 -246.000
Lønninger 0 -2.846.000 -8.733.000 -8.616.000 -7.992.000
Avskrivning 0 -143.000 -722.000 -741.000 -559.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -1.932.000 -7.657.000 -10.657.000 -8.509.000
Driftskostnader -9.000 -4.979.000 -17.361.000 -20.486.000 -17.306.000
Driftsresultat -9.000 133.000 266.000 -813.000 -897.000
Finansinntekter 4.000 10.000 83.000 64.000 160.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 15.000 -24.000
Finans 4.000 10.000 81.000 79.000 136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 143.000 347.000 -734.000 -760.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 931.000 931.000 931.000
Driftsløsøre 0 0 2.647.000 3.278.000 1.558.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.578.000 4.209.000 2.489.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 57.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.635.000 4.209.000 2.489.000
Varebeholdning 0 0 328.000 178.000 120.000
Kundefordringer 0 0 495.000 107.000 119.000
Andre fordringer 0 0 305.000 276.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.493.000 1.498.000 2.632.000 2.076.000 4.653.000
Sum omløpsmidler 1.493.000 1.498.000 3.761.000 2.638.000 5.109.000
Sum eiendeler 1.493.000 1.498.000 7.396.000 6.847.000 7.598.000
Sum opptjent egenkapital 703.000 708.000 3.282.000 2.936.000 2.283.000
Sum egenkapital 1.493.000 1.498.000 4.072.000 3.726.000 3.073.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 829.000 593.000 1.342.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 234.000 403.000 231.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.260.000 2.126.000 2.951.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.323.000 3.122.000 4.525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.493.000 1.498.000 7.395.000 6.848.000 7.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.493.000 1.498.000 438.000 -484.000 584.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0 1 0.8 1.2
Soliditet 1 1 55.1 54.4 40.4
Resultatgrad 2.6 1.5 -4.1 -5.5
Rentedekningsgrad 1 54.2 -30.7
Gjeldsgrad 0 0 0.8 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet -0.3 9.5 4.7 -10.9 -9.7
Signatur
01.07.2019
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex